Discernment, divisiveness, unity, and proof of salvation

1 Εἴ τις οὖν παράκλησις ἐν Χριστῷ, εἴ τι παραμύθιον ἀγάπης, εἴ τις κοινωνία πνεύματος, εἴ τις σπλάγχνα καὶ οἰκτιρμοί, 2 πληρώσατέ μου τὴν χαρὰν ἵνα τὸ αὐτὸ φρονῆτε, τὴν αὐτὴν ἀγάπην ἔχοντες, σύμψυχοι, τὸ ἓν φρονοῦντες, (Philippians 2:1-2 NA28)

1 Therefore, since there is encouragement in Christ, consolation of love, fellowship of the Spirit, affection, and compassions, 2 complete my joy by being of the same mind, the same love, as ones joined in soul and of one mind. (Philippians 2:1-2 translated from the NA28 Greek text)

The exercise of true discernment is not divisiveness regardless of that very charge by those who like to throw around the label “hater” against those who obey God by revealing the truth about their ministries to the Body of Christ. In fact, those who are being divisive are the very ones who are corrupting the truth through their false teachings, leading people astray and by not leading people to become God-focused in their life and worship rather than self-focused. Yes, that is truly divisive and their exposure to the discerning by those being obedient to God is both painful and necessary. View article →

You are clean, but not all of you

1 Now before the Feast of the Passover, when Jesus knew that His hour had come that He should depart from this world to the Father, having loved His own who were in the world, He loved them to the end. 2 And supper being ended, the devil having already put it into the heart of Judas Iscariot, Simon’s son, to betray Him, 3 Jesus, knowing that the Father had given all things into His hands, and that He had come from God and was going to God, 4 rose from supper and laid aside His garments, took a towel and girded Himself. 5 After that, He poured water into a basin and began to wash the disciples’ feet, and to wipe them with the towel with which He was girded. 6 Then He came to Simon Peter. And Peter said to Him, “Lord, are You washing my feet?” 7 Jesus answered and said to him, “ What I am doing you do not understand now, but you will know after this.” 8 Peter said to Him, “You shall never wash my feet!” Jesus answered him, “ If I do not wash you, you have no part with Me.” 9 Simon Peter said to Him, “Lord, not my feet only, but also my hands and my head!” 10 Jesus said to him, “ He who is bathed needs only to wash his feet, but is completely clean; and you are clean, but not all of you.” 11 For He knew who would betray Him; therefore He said, “ You are not all clean.” John 13:1-11 NKJV

The following are notes from the NKJV Study Bible pertaining to the passage above:

13:1 To the end means either “to the last” or “utterly and completely.” What follows in vv. 1–11 demonstrates Jesus’ complete love. Jesus loved His disciples, even though He knew that one would betray Him, another would deny Him, and all would desert Him for a time. 13:2 Being ended may also be translated “having begun.” It was customary for slaves to wash guests’ feet as the guests arrived, before they sat down to eat (vv. 4, 5). In any case, it appears that the supper had not ended, but was in progress. The statement of Jesus’ complete love in v. 1 is contrasted with the fact that Judas would soon betray Him. 13:4 His garments:Jesus laid aside His outer garment, which would have impeded His movements. towel:By putting on an apron, Christ looked like the slave to whom the task of washing the feet of guests was assigned. Though the disciples realized what Jesus was doing, none of them offered himself for the task. Servanthood was not on their minds. Jesus loved them knowing all about them, including the worst one of them, Judas. 13:8 no part with Me:The washing was a symbol of spiritual cleansing (vv. 10, 11). If Peter did not participate in the cleansing, he would not enjoy fellowship with Christ (see 1 John 1:9) (John 13:1-8 NKJVSB)

wash (Gk. nipto) (13:5, 6, 8, 10; 1 Tim. 5:10) Strong’s #3538; bathed (Gk. louo) (13:10; Acts 9:37; Rev. 1:5) Strong’s #3068:In speaking to Peter, Jesus used two different Greek words to indicate two different kinds of washing. The Greek word nipto (13:5, 6, 8, 10) is used to indicate the washing of the extremities, the hands and the feet. The Greek word louo specifically means “bathing.” According to the social customs of those times, once a person had bathed his entire body, he needed only to wash his feet before partaking of a meal. In His response to Peter, Jesus used both words in order to advance a precious truth:just as those who have bathed need only to wash their feet, so believers who have been bathed by the Lord through His word and the Spirit (see 15:3; Eph. 5:26; Titus 3:5) need only to wash themselves daily from the filth and defilement they accumulate by their contact with the world. _____________________________________________________________________________________ 13:9, 10 but also my hands and my head:Given Jesus’ dramatic statement, Peter had no choice but to submit. Only this time he went too far in the other direction. At first he wanted to tell the Lord what to do (v. 8). Now he wanted to dictate the manner in which Jesus did it. But Jesus told him he did not need a bath; he only needed Jesus to wash his feet that were dusty from the road. This is symbolic. A believer has already been “cleansed.” He or she only needs the cleansing of daily sins that comes through confession (see 1 John 1:9). Thus Jesus’ washing of the disciples’ feet not only is a model of service, but it represents the ultimate in service—forgiveness of sins. 13:11 You are not all clean:This is the second indication of the presence of a traitor among the apostles (6:70). Apparently this comment did not attract much attention. (John 13:8-11 NKJVSB)

My brethren, the next time we even begin to think we have become mature believers who have passed all the tests and have totally crucified the flesh, et cetera, we need to reread passages like this one. Do we go and “wash the feet” of our enemies? Do we cling to our animosity against those who have wronged us as if it is “our right” or do we humble ourselves, forgive them and serve them as our Lord would? Notice carefully my brethren that even though our Lord did all of this for Judas Iscariot, it changed nothing. He still betrayed our Lord. View article →

Judgment at Christ’s return

18 πολλοὶ γὰρ περιπατοῦσιν οὓς πολλάκις ἔλεγον ὑμῖν, νῦν δὲ καὶ κλαίων λέγω, τοὺς ἐχθροὺς τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ, 19 ὧν τὸ τέλος ἀπώλεια, ὧν ὁ θεὸς ἡ κοιλία καὶ ἡ δόξα ἐν τῇ αἰσχύνῃ αὐτῶν, οἱ τὰ ἐπίγεια φρονοῦντες. (Philippians 3:18-19 NA28)

18 For many walk of whom often I was telling you, and now also weeping, I say, “They are the enemies of the cross of Christ, 19 whose end is destruction, whose god is their belly, and they glory in their shame, with their minds on earthly things.” (Philippines 3:18-19 translated from the NA28 Greek text)

When Christians understand their proper role in their relationship with their Saviour as that of a δοῦλος (slave) of the Κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστόν (Lord Jesus Christ) then this whole Lordship Salvation debate just looks silly. We do not make Jesus Lord, He is Lord. Those whom He saves are His δοῦλοί and their responsibility is to serve Him according to His will for the rest of their lives. However, as the passage above reads, this does not include everyone, far from it. There are enemies of the cross of Christ. While these δοῦλοι of the Κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστόν will spend eternity with Him, these enemies “whose end is destruction.” View article →

Coming to Jesus in unbelief

 

43 Μετὰ δὲ τὰς δύο ἡμέρας ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν· 44 αὐτὸς γὰρ Ἰησοῦς ἐμαρτύρησεν ὅτι προφήτης ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν οὐκ ἔχει. 45 ὅτε οὖν ἦλθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἐδέξαντο αὐτὸν οἱ Γαλιλαῖοι πάντα ἑωρακότες ὅσα ἐποίησεν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν τῇ ἑορτῇ, καὶ αὐτοὶ γὰρ ἦλθον εἰς τὴν ἑορτήν. (John 4:43-45 NA28)

 43 And after the two days, He went from there into Galilee 44 (for Jesus Himself testified that a prophet in His own country does not have honor.) 45 Therefore, when He came into Galilee, The Galileans received Him having seen all things that He did in Jerusalem during the Feast for they also went to the Feast. (John 4:43-45 translated from the NA28 Greek text)

The “after the two days” refers to the two days Jesus and His disciples spent in Sychar of Samaria ministering to the people there. The statement by our Lord about a prophet not having honor in his own country contrasts the believing response of the Samaritans with the unbelief of our Lord’s own people in Galilee and Judea. The Jews reticent faith depended on our Lord’s performance of miracles while all He did in Samaria was preach the truth. The Samaritans responded, but the Jews were not open to Him, but more often than not, exhibited reluctance and hardness. In my translation, the verb “received” from v45 is ἐδέξαντο the 3rd person, Aorist tense, Indicative mood, Middle voice case of δέχομαι or dechomai, “essentially means to receive something, but it can also mean to welcome someone.” As v45 is in context with v44 and v48, this reception was likely one of curiosity seekers whose appetite centered more on seeing miracles than believing in Jesus as Messiah, therefore, John probably meant these words as irony. View article →

And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind

2 And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. Romans 12:2 NASB

Truth is not relative. Truth is not found through some synthesis process through which one concept of the truth is ‘synthesized’ with that which opposes it until some sort of compromise can be reached. This is the Hegelian Dialectic process which states that truth is not found in the thesis nor the antithesis, but the synthesis of the two. This synthesis process may take countless evolutions, but the theory is that eventually change will occur and that is the real goal. That is not biblical transformation. It is not what God does in Christians when He transforms them from flesh driven, prideful, self-oriented people to spirit-led, humble, God-focused servants of the Most-High. View article →

Deceitful spirits and doctrines of demons

1 But the Spirit explicitly says that in later times some will fall away from the faith, paying attention to deceitful spirits and doctrines of demons, 1 Timothy 4:1 NASB

The “Emergence phenomenon” (or whatever they are calling it nowadays) is not Christian. Oh, many of these self-styled “emergents” insist that their “conversation” is the epitome of what Christianity is supposed to be, but the “movement” is undergoing even more drastic transformations, which now include its members celebrating Ramadan or having Buddhist monks instruct them on meditation techniques. This “phenomenon” is nothing more than deceived people who have been seduced by evil spirits to believe the doctrines of demons. We live in a time of deep spiritual deception. I have encountered this spirit of deception working through some people who attempted to cause me to stumble through their deceitful tactics. What we must never forget my brethren is that our enemy is a master salesman and he uses unwitting people to deliver his message to those who are serving the Lord Jesus in order to distract them in an attempt to nullify them in the truth war. View article →

Our redemption

15 For this reason He is the mediator of a new covenant, so that, since a death has taken place for the redemption of the transgressions that were committed under the first covenant, those who have been called may receive the promise of the eternal inheritance. Hebrews 9:15 NASB

The Gospel is explained very well in the New Testament. The role of the Church in the World from the time of Christ’s Ascension until His return is very well defined for us there as well (to go and make disciples from all the earth, teaching them to observe all that He taught…) This Great Commission is not to ‘be the Gospel’ nor is it to ‘redeem the earth’ nor is it to ‘make the world a better place.’ No, it is to go and tell the Good News that we have a mediator of a new covenant and those who are called may receive the promised eternal inheritance that is made possible through the death of their Saviour who has redeemed through the shedding of His blood (see the passage above). You see, this is the Good News. The Gospel is to preach what Christ has done not what people have done, not what churches have done, not what religion has done or what being religious can do for anyone. It is simply to proclaim this message relying on the power and work of the Holy Spirit to draw those called to saving faith. Let’s take a closer look at this “redemption.” View article →

Phariseeism is the religion of works-righteousness

24 “ Strive to enter through the narrow door; for many, I tell you, will seek to enter and will not be able. 25 Once the head of the house gets up and shuts the door, and you begin to stand outside and knock on the door, saying, ‘ Lord, open up to us! ’ then He will answer and say to you, ‘ I do not know where you are from. ’ 26 Then you will begin to say, ‘We ate and drank in Your presence, and You taught in our streets’; 27 and He will say, ‘I tell you, I do not know where you are from; depart from ME, all you evildoers. ’ 28 In that place there will be weeping and gnashing of teeth when you see Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God, but yourselves being thrown out. 29 And they will come from east and west and from north and south, and will recline at the table in the kingdom of God. 30 And behold, some are last who will be first and some are first who will be last.” Luke 13:24-30 NASB

Many who believe they are Christians are not. They have a form of righteousness, but it is not the righteousness born from above. It is self-righteousness. One group that contended with John the Baptist, our Lord Jesus Christ and His disciples, was the Pharisees. Who hasn’t heard believers accusing other believers of being Pharisees? These accusations are usually thrown at people who are stricter than the accuser in their judgments of saved and lost. The Liberal calls a person who judges on the basis of regeneration as the only evidence of saving faith as being a Pharisee. The mainstream church-goer calls all fundamentalists Pharisees. The antinomian calls those who preach about the Lordship of Jesus Christ Pharisees. View article →

The application of our justification

1 Δικαιωθέντες οὖν ἐκ πίστεως εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν θεὸν διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ (Romans 5:1 NA28)

1 Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. (Romans 5:1 translated from the NA28 Greek text)

In this post we will look at Romans 4:13-5:1 which is the application of the theology that Paul presents in Romans 3:20-31, which could be summarized with the statement, “By works of the law no human being will be justified in his sight since through the law come knowledge of sin, but the righteousness of God is manifest through faith in Jesus Christ for all who believe.” I must interject something my brethren. In these times of doctrinal uncertainty and rampant apostasy in the visible church it is imperative that we who are truly in Christ know what we believe and why we believe it. Also, that we know it so well that we can defend it against all attempts by our enemy and his people to corrupt it and distract us from obeying it. View article →

Truth says, “Examine me,” while tolerance says, “Leave me alone.”

10 The brethren immediately sent Paul and Silas away by night to Berea, and when they arrived, they went into the synagogue of the Jews. 11 Now these were more noble- minded than those in Thessalonica, for they received the word with great eagerness, examining the Scriptures daily to see whether these things were so. Acts 17:10-11 NASB

We live in an age in which tolerance is demanded, but those who disagree are quickly and swiftly met with heavy-handed intolerance from those very same people demanding tolerance. Of course, for what are they demanding tolerance? Isn’t it the very things that our Lord God calls sin such as homosexuality, bestiality, adultery, murder of the unborn, et cetera? Since the Christian is called by God Himself to use His Word alone as the source for truth then we must do so without compromise. This being so, those who call themselves Christians, but who join the “tolerance” bandwagon by compromising God’s truth with man’s lies are simply proving their disingenuousness. View article →

Sound Doctrine

5 But the goal of our instruction is love from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. 6 For some men, straying from these things, have turned aside to fruitless discussion, 7 wanting to be teachers of the Law, even though they do not understand either what they are saying or the matters about which they make confident assertions. 8 But we know that the Law is good, if one uses it lawfully, 9 realizing the fact that law is not made for a righteous person, but for those who are lawless and rebellious, for the ungodly and sinners, for the unholy and profane, for those who kill their fathers or mothers, for murderers 10 and immoral men and homosexuals and kidnappers and liars and perjurers, and whatever else is contrary to sound teaching, 11 according to the glorious gospel of the blessed God, with which I have been entrusted. 1 Timothy 1:5-11 NASB

Carefully read the passage I placed at the top of this post. What is the aim of the charge of a true discipler? It is to produce the good fruit of of love that issues from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. That is the good fruit of genuine prophet of the Gospel of the Lord Jesus Christ. On the other hand, our Lord Himself told us in His Sermon on the Mount how to discern whether a prophet was false or not.

<

blockquote>

15 “Beware of the false prophets, who come to you in sheep’s clothing, but inwardly are ravenous wolves. 16 You will know them by their fruits. Grapes are not gathered from thorn bushes nor figs from thistles, are they? 17 So every good tree bears good fruit, but the bad tree bears bad fruit. 18 A good tree cannot produce bad fruit, nor can a bad tree produce good fruit. 19 Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. 20 So then, you will know them by their fruits. Matthew 7:15-20 NASB

View article →

The profile of an apostate

20 The one on whom seed was sown on the rocky places, this is the man who hears the word and immediately receives it with joy; 21 yet he has no firm root in himself, but is only temporary, and when affliction or persecution arises because of the word, immediately he falls away. 22 And the one on whom seed was sown among the thorns, this is the man who hears the word, and the worry of the world and the deceitfulness of wealth choke the word, and it becomes unfruitful. Matthew 13:20-22 NASB

The Bible very clearly teaches that Christians should examine themselves quite often in order to see what their spiritual condition is. Genuine Christians are not perfect people. Neither are they always full of happiness, in perfect health while having plenty of money in the bank. No, the fact that all believers are called to be humble, poor in spirit, meek, pure in heart and many other things that are growing in their character means that they will spend much of their time in the fires of sanctification.

It is during these times of purging and pruning that believers are in the greatest danger of becoming despondent, discouraged, and even depressed if they have not learned to view their circumstances correctly.

Despite what many in the Easy-believism or Universalism camp teach, there are people who profess Christ who are not genuine. They are not regenerate nor do they have the Holy Spirit. They are not in Christ. Genuine Christians abide in Christ. They remain. They may go through the worst tribulation imaginable, yet they remain attached to the Vine. However, when tribulation descends on the disingenuous professing Christians they do not endure because they have no root in themselves. The world and the deceitfulness of riches cause others to fall away. These are not genuine believers. View article →

The offenses of the Gospel

34 Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν· οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἀλλὰ μάχαιραν. (Matthew 10:34 NA28)

34 Do not think that I came to bring peace on the earth. I have not come to bring peace, but a sword. (Matthew 10:34 translated from the NA28 Greek text)

26 τί γὰρ ὠφεληθήσεται ἄνθρωπος ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; (Matthew 16:26 NA28)

26 For what will be benefited a man if he acquires the whole world, but he forfeits his soul? Or what will a man give in exchange for his soul? (Matthew 16:26 translated from the NA28 Greek text)

If you are an ardent listener to many so-called “Christian” leaders today you may be surprised to learn that the Gospel message is not meant to bring peace to the earth or between people. It is not meant to make your life better or to make this world a better place. No, in fact, the real Gospel message is hated by the world and those so-called “Christian” leaders who never preach it, but, instead, preach a man-pleasing comprised version of it that includes their own “Jesus” not the real Jesus Christ of the Bible. They compromise the message in order to enlarge their ministries and perhaps make more money. However, the Word of God itself tells us the true preaching of the Gospel will always be offensive. Let us look at these “offenses” of the Gospel. View article →

What it means to be filled by the Holy Spirit

18 καὶ μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ᾧ ἐστιν ἀσωτία, ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν πνεύματι, (Ephesians 5:17-18 NA28)

18 And do not become drunk with wine in which is dissipation, but be filled by the Spirit, (Ephesians 5:18 translated from the NA28 Greek text)

What does it mean for a Christian to be “filled” by the Holy Spirit? In my translation above the preposition “by” renders the Greek word ἐν (en), “in, with, by, among, at, on, when, to, as, for, through, while, within, of, about, into, because, during, throughout, before, under.” Why did I render it as “by” instead of “with?” As Louis Sperry Chafer said, “It is not a matter of acquiring more of the Spirit, but rather of the Spirit of God acquiring all of the individual.”1 The believer who is Spirit-filled is influenced by the Spirit and nothing else while those who are not, are more influenced by the temporal. To be filled by the Spirit is to have our thoughts, desires, values, motives, goals, priorities, and all else set on spiritual things and spiritual growth.  View article →

Death and life

1 And you were dead in your trespasses and sins, 2 in which you formerly walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, of the spirit that is now working in the sons of disobedience. Ephesians 2:1-2 NASB

I spent the week in Denver at our corporate headquarters for a project kickoff in which I will be the Database Administrator. The day before my flight back home my wife texted me that a good friend of ours who was suffering from brain cancer had died. He had been in hospice care for several weeks. He was a godly man. His battle with cancer lasted about a year. We attended his funeral today. My brethren, it is not a tragic thing to be there for the family at the funeral of their lost loved one when that loved one was a solid Christian leader like my friend. Yes, we all wept as we witnessed the hurt in his wife, children and other family members and close friends. However, as some of them shared how his life had impacted them to draw them into a closer walk with the Lord, well, I wept with them all over again. View article →

What is the evidence of being a genuine disciple of our Lord Jesus Christ?

3 Do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility of mind regard one another as more important than yourselves; 4 do not merely look out for your own personal interests, but also for the interests of others. 5 Have this attitude in yourselves which was also in Christ Jesus, 6 who, although He existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped, 7 but emptied Himself, taking the form of a bond- servant, and being made in the likeness of men. 8 Being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. 9 For this reason also, God highly exalted Him, and bestowed on Him the name which is above every name, 10 so that at the name of Jesus every knee will bow, of those who are in heaven and on earth and under the earth, 11 and that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. 12 So then, my beloved, just as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling; 13 for it is God who is at work in you, both to will and to work for His good pleasure. Philippians 2:3-13 NASB

Several years ago, about 18 months after I was saved, I heard a wonderful lesson at a men’s retreat on Matthew 5:1-12. My Bible knowledge at that time was spotty. I had heard of The Beatitudes, but really hadn’t studied them. I had actually heard others teach that these statements are not possible for Christians until Jesus comes in His glory. I also heard that this is what Christians will be like during the “Millennium.” Both of these teachings came out of another teaching that said that there were two types of Christians, Disciples and Carnal Christians. At that time, being such a new believer, I thought that was Biblical. I look back on that period of time now and can see clearly why God moved me away from that church and denomination. View article →

What is genuine humility?

3 Do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility of mind regard one another as more important than yourselves; 4 do not merely look out for your own personal interests, but also for the interests of others Philippians 2:3-4 NASB

Our pride is insidious. When we are convicted of our prideful behaviour or thoughts it takes cover and transforms itself into false humility. We take pride in our humility or our service or our devotion. Pride is idolatry of self. When we are not humble our pride actually displaces God with self as our center. Christians are not immune from it. View article →

A prayer of praise of God and reflection of the Christian’s relationship with Him

GOD AND MYSELF

LORD GOD ALMIGHTY, Thy understanding is unsearchable and infinite, Thy arm cannot be stayed, Thy agency extends through limitless space, All works hang on thy care, With thee time is a present now.

Holy is  thy wisdom, power, mercy, ways, works, How can I stand before thee with my numberless and aggravated offences?

I have often loved darkness, observed lying vanities, forsaken thy given mercies, trampled underfoot thy beloved Son, mocked thy providences, flattered thee with my lips, broken thy covenant.

It is of thy compassion that I am not consumed. Lead me to repentance, and save me from despair; Let me come to thee renouncing, condemning, loathing myself, but hoping in the grace that flows even to the chief of sinners.

At the cross may I contemplate the evil of sin, abhor it, look on him whom I pierced, as one slain from me, and by me.

May I never despise his death by fearing its efficacy for my salvation.

And whatever cross I am required to bear, let me see him carrying a heavier.

Teach me in health to think of sickness, in the brightest hours to be ready for darkness; in life prepare me for death.

Thus may my soul rest in thee, O immortal and transcendent one, revealed as thou art in the Person and work of thy Son, the friend of sinners.

From The Valley of Vision – A collection of Puritan Prayers & Devotions by Arthur Bennett

Counterfeit love vs. Biblical love

5 Therefore consider the members of your earthly body as dead to immorality, impurity, passion, evil desire, and greed, which amounts to idolatry. 6 For it is because of these things that the wrath of God will come upon the sons of disobedience, 7 and in them you also once walked, when you were living in them. (Colossians 3:5-7 NASB)

In Ephesians 5:1-2 the Apostle Paul gave us exhortation to line up our lives with God’s standard of self-sacrificial love that mimics His own for His beloved Children.

1 Therefore be imitators of God, as beloved children; 2 and walk in love, just as Christ also loved you and gave Himself up for us, an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma. (Ephesians 5:1-2 NASB)

He then, in vv3-7, gives us the opposite, which is counterfeit love. This form of fleshly love always results in impurity of life. I find it amazing how I find so many professing Christians ready to call what I am teaching here “legalism” because they want to embrace the very things Paul lists in these verses which are Satan’s perversion of God’s creation. View article →

The transforming power of gratitude

17 ὥστε εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινὴ κτίσις· τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονεν καινά. (2 Corinthians 5:17 NA28)

17 Therefore, if anyone is in Christ he is a new creation; the old things passed away, behold he has become new. (2 Corinthians 5:17 translated from the NA28 Greek text)

When Christ comes into your life, your life changes. God’s Word everywhere declares that a change is automatic when someone truly believes. However, this is not entirely a passive thing. There is something called walking in repentance that is our part. I am sure all of you know someone or you may have personal testimony pertaining to struggling with sin or sins for years that seemed to cling very close and no matter what, freedom from the sin(s) seemed like chains in prison. However we are commanded to not sin like that aren’t we? View article →

Idolatry and the Holiness of God

1 Then God said to Jacob, “Arise, go up to Bethel and live there, and make an altar there to God, who appeared to you when you fled from your brother Esau.” 2 So Jacob said to his household and to all who were with him, “Put away the foreign gods which are among you, and purify yourselves and change your garments; 3 and let us arise and go up to Bethel, and I will make an altar there to God, who answered me in the day of my distress and has been with me wherever I have gone.”  (Genesis 35:1-3 NASB)
idolatry 1: the worship of a physical object as a god 2: immoderate attachment or devotion to something (from Webster’s Ninth Collegiate Dictionary)

I’m sure that most Christians’ conception of idolatry is one in which people fall down and worship some statue or image or a facsimile of something that appears to resemble a god. While that is an example of idolatry there is a more subtle form of idolatry that all people are neck deep in outside of the grace of God. If we look closely at the dictionary definition I placed near the top of this post, we will see that the first definition is our conception while the second is the reality that we must all agree that we are guilty of. The last word in that definition could easily be changed from “something” to “someone.” Then all we have to do is look in a mirror to see who that someone is. We are all guilty of idolatry to some level.

What is Total Inability?

9 What then? Are we better than they? Not at all; for we have already charged that both Jews and Greeks are all under sin; 10 as it is written, “ There is none righteous, not even one; 11 There is none who understands, There is none who seeks for God; 12 All have turned aside, together they have become useless; There is none who does good, There is not even one.” 13 “ Their throat is an open grave, With their tongues they keep deceiving,” “ The poison of asps is under their lips”; 14 “ Whose mouth is full of cursing and bitterness”; 15 “ Their feet are swift to shed blood, 16 Destruction and misery are in their paths, 17 And the path of peace they have not known.” 18 “ There is no fear of God before their eyes.” (Romans 3:9-18 NASB)

The “T” in the Doctrines of Grace “TULIP” acronym stands for “Total Depravity.” The name for this point is unfortunate. While what it implies is true, it also lends a definition to this point that gives many people the wrong idea about what we are saying when unregenerate Man is totally depraved. That makes it sound like all outside of Christ are monsters. In a spiritual sense that is true, but in our experience in this world, some people are better than others. There are horrible criminals, such as terrorists, to be sure, but there are also very charitable people who do good works who would be insulted if you called them Christian. View article →

What is Preserving Grace?

28 κἀγὼ δίδωμι αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον καὶ οὐ μὴ ἀπόλωνται εἰς τὸν αἰῶνα καὶ οὐχ ἁρπάσει τις αὐτὰ ἐκ τῆς χειρός μου. 29 ὁ πατήρ μου ὃ δέδωκέν μοι πάντων μεῖζόν ἐστιν, καὶ οὐδεὶς δύναται ἁρπάζειν ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ πατρός. 30 ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν. (John 10:28-30 NA28)

28 And I give to them eternal life and they will never perish into the age, and no one will snatch them out of my hand. 29 My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of the hand of the Father. 30 I and the Father are one. (John 10:28-30 translated from the NA28 Greek text)

I have always been puzzled why some become so angry when we declare the doctrine of eternal security of God’s people. Of course, those who do are the very same ones whose theology is man-centered and, therefore, based on the “Free-Will” of man, which is found nowhere in the Bible. When the will of man is discussed in God’s Word it talks of it being enslaved to his sinful nature and how the washing of regeneration at the working of God in man’s salvation, his will becomes free from that bondage. In any case, when we do declare the doctrine of the eternal security of God’s people, it is perhaps clearer to speak of their preservation rather than their perseverance. Perseverance means continued adherence to a belief despite discouragement and opposition. However, the reason believers persevere in faith and obedience is not the strength of their own commitment, but that Jesus Christ through the Holy Spirit preserves them through Preserving Grace. View article →

Amen, amen I say to you, unless one is born again, he is not able to see the Kingdom of God

3 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. (John 3:3 NA28)

3 Jesus answered and said to Him, “Amen, amen I say to you, unless one is born again, he is not able to see the Kingdom of God.” (John 3:3 translated from the NA28 Greek text)

What causes corruption of the Gospel message? A careful study of John’s account of our Lord’s earthly ministry reveals what? John makes it clear that all through our Lord’s earthly ministry He  was in constant contention with the Jewish religious leaders. However, John also makes it clear that Jesus came to Israel to reveal the Father to them proving that He, the Son, was deity, to live a perfect, sinless life and then lay His life down voluntarily to purchase those who were chosen before the foundation of the world with the price of His blood. His perfect sacrifice was their propitiation. We learn these things and so much more by going to the Word and learning from the Holy Spirit as He transforms our minds as we submit to it. Studies into the Word, like this one, are sorely needed in the Body of Christ. I would hate to be a Pastor whose time has come to stand before our Lord to give an account that had sold out and ministered in a way that simply tickled itching ears. View article →

John 3:16

16 οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλʼ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. (John 3:16 NA28)

16 For God so loved the world that He gave His only son that everyone believing in Him should not perish but have life eternal. (John 3:16 translated from the NA28 Greek text)

The first verse I memorized in Sunday School as a child was John 3:16 from the King James Bible. This must have been sometime around 1956-1957 since I did not learn to read until the 1st grade. My mother even had a plaque made with that verse on it and put it on the wall over my bed. I still have the little white New Testament I got for memorizing the most verses in my class that year. So what? When I look back on my life from that point to the time God had mercy on me in 1986, I am truly amazed that He did at all. Since the time I came to know Christ, I have known much of both of the tender mercies of our Lord as well as His flail of tribulation. My brethren, the school of the cross is the school of light, it discovers the world’s vanity, baseness, and wickedness, and lets us see more of God’s mind. Out of dark affliction comes a spiritual light. With that, let us look at John 3:16-21. View article →