Christian Research Network http://christianresearchnetwork.org Current issues in the church Mon, 29 Sep 2014 23:47:54 +0000 en-US hourly 1 Christian authenticity – Christ the hope of Jews and Gentiles http://christianresearchnetwork.org/2014/09/29/christian-authenticity-christ-the-hope-of-jews-and-gentiles/ http://christianresearchnetwork.org/2014/09/29/christian-authenticity-christ-the-hope-of-jews-and-gentiles/#comments Mon, 29 Sep 2014 23:47:54 +0000 http://christianresearchnetwork.org/?p=57158 Continue reading ]]>

λέγω γὰρ Χριστὸν διάκονον γεγενῆσθαι περιτομῆς ὑπὲρ ἀληθείας θεοῦ, εἰς τὸ βεβαιῶσαι τὰς ἐπαγγελίας τῶν πατέρων, τὰ δὲ ἔθνη ὑπὲρ ἐλέους δοξάσαι τὸν θεόν, καθὼς γέγραπται· διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι ἐν ἔθνεσιν καὶ τῷ ὀνόματί σου ψαλῶ. καὶ πάλιν λέγει· εὐφράνθητε, ἔθνη, ετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. καὶ πάλιν · αἰνεῖτε, πάντα τὰ ἔθνη, τὸν κύριον καὶ ἐπαινεσάτωσαν αὐτὸν πάντες οἱ λαοί. καὶ πάλιν Ἠσαΐας λέγει· ἔσται ἡ ῥίζα τοῦ Ἰεσσαὶ καὶ ὁ ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν, ἐπʼ αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσιν. Ὁ δὲ θεὸς τῆς ἐλπίδος πληρώσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς καὶ εἰρήνης ἐν τῷ πιστεύειν, εἰς τὸ περισσεύειν ὑμᾶς ἐν τῇ ἐλπίδι ἐν δυνάμει πνεύματος ἁγίου. Romans 15:8–13, NA28

For I say that Christ has become a servant to the circumcision on behalf of the truth of God to confirm the promises given to the fathers, and for the Gentiles to glorify God for His mercy; as it is written, “Therefore I will give praise to You among the Gentiles, And I will sing to Your name.” Again he says, “Rejoice, O Gentiles, with His people.” And again, “Praise the Lord all you Gentiles, And let all the peoples praise Him.” Again Isaiah says, “There shall come the root of Jesse, And He who arises to rule over the Gentiles, in Him shall the Gentiles hope.” Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that you will abound in hope by the power of the Holy Spirit. Romans 15:8–13, NASB

Sadly, the visible Church has become mostly Christless. For many years in “church” I heard a definition for the opposite of “pride” as being “genuine humility.” However if we take what we have learned from this study so far wouldn’t it be more accurate to say that the opposite of “pride” is actually genuine saving faith. Christian authenticity, then, belongs to those whose pride is the process of being eradicated and replaced by a walk of faith as a result of their regeneration. This faith is not in a religion nor is it placed on a Christian leader, preacher, or teacher. It is totally focused and wrapped up in our Lord Jesus Christ. Through our Lord, the only Hope for Jews and Gentiles, is found genuine fulfillment and the spiritual growth that results from being a living sacrifice produces a life that can laugh with those rejoicing and weep with those sorrowing because it is not self-focused, but is taking on the very character of the Lord Jesus Christ.

View article →

]]>
http://christianresearchnetwork.org/2014/09/29/christian-authenticity-christ-the-hope-of-jews-and-gentiles/feed/ 0
Christian authenticity – the example of Christ http://christianresearchnetwork.org/2014/09/28/christian-authenticity-the-example-of-christ/ http://christianresearchnetwork.org/2014/09/28/christian-authenticity-the-example-of-christ/#comments Sun, 28 Sep 2014 22:57:50 +0000 http://christianresearchnetwork.org/?p=57149 Continue reading ]]>

Ὀφείλομεν δὲ ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν. ἕκαστος ἡμῶν τῷ πλησίον ἀρεσκέτω εἰς τὸ ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδομήν· καὶ γὰρ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν, ἀλλὰ καθὼς γέγραπται· οἱ ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σε ἐπέπεσαν ἐπʼ ἐμέ. ὅσα γὰρ προεγράφη, εἰς τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν ἐγράφη, ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ διὰ τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν. ὁ δὲ θεὸς τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως δῴη ὑμῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις κατὰ Χριστὸν Ἰησοῦν, ἵνα ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ στόματι δοξάζητε τὸν θεὸν καὶ πατέρα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Διὸ προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς προσελάβετο ὑμᾶς εἰς δόξαν τοῦ θεοῦ. Romans 15:1–7, NA28

Now we who are strong ought to bear the weaknesses of those without strength and not just please ourselves. Each of us is to please his neighbor for his good, to his edification. For even Christ did not please Himself; but as it is written, “The reproaches of those who reproached You fell on ME.” For whatever was written in earlier times was written for our instruction, so that through perseverance and the encouragement of the Scriptures we might have hope. Now may the God who gives perseverance and encouragement grant you to be of the same mind with one another according to Christ Jesus, so that with one accord you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Therefore, accept one another, just as Christ also accepted us to the glory of God. Romans 15:1–7, NASB

Christ-likeness is what we call the desired outcome of our maturing in Christ. Even as we remain in our renovation from sinful, flesh-bound yet redeemed believers to spirit-filled, obedient, and mature believers we will begin to manifest Christ’s character in our walk. God seems to enjoy surprising us in our testing when we respond to that which is unreasonable with grace and patience. This, of course, is part of the fruit of the spirit that is manifest through the spirit-filled.

View article →

]]>
http://christianresearchnetwork.org/2014/09/28/christian-authenticity-the-example-of-christ/feed/ 0
Christian authenticity – do not cause another to stumble http://christianresearchnetwork.org/2014/09/28/christian-authenticity-do-not-cause-another-to-stumble/ http://christianresearchnetwork.org/2014/09/28/christian-authenticity-do-not-cause-another-to-stumble/#comments Sun, 28 Sep 2014 00:44:33 +0000 http://christianresearchnetwork.org/?p=57146 Continue reading ]]>

οἶδα καὶ πέπεισμαι ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ ὅτι οὐδὲν κοινὸν διʼ ἑαυτοῦ, εἰ μὴ τῷ λογιζομένῳ τι κοινὸν εἶναι, ἐκείνῳ κοινόν. εἰ γὰρ διὰ βρῶμα ὁ ἀδελφός σου λυπεῖται, οὐκέτι κατὰ ἀγάπην περιπατεῖς· μὴ τῷ βρώματί σου ἐκεῖνον ἀπόλλυε ὑπὲρ οὗ Χριστὸς ἀπέθανεν. μὴ βλασφημείσθω οὖν ὑμῶν τὸ ἀγαθόν. οὐ γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ βρῶσις καὶ πόσις ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη καὶ χαρὰ ἐν πνεύματι ἁγίῳ· ὁ γὰρ ἐν τούτῳ δουλεύων τῷ Χριστῷ εὐάρεστος τῷ θεῷ καὶ δόκιμος τοῖς ἀνθρώποις. Ἄρα οὖν τὰ τῆς εἰρήνης διώκωμεν καὶ τὰ τῆς οἰκοδομῆς τῆς εἰς ἀλλήλους. μὴ ἕνεκεν βρώματος κατάλυε τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ. πάντα μὲν καθαρά, ἀλλὰ κακὸν τῷ ἀνθρώπῳ τῷ διὰ προσκόμματος ἐσθίοντι. καλὸν τὸ μὴ φαγεῖν κρέα μηδὲ πιεῖν οἶνον μηδὲ ἐν ᾧ ὁ ἀδελφός σου προσκόπτει. σὺ πίστιν [ἣν] ἔχεις κατὰ σεαυτὸν ἔχε ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. μακάριος ὁ μὴ κρίνων ἑαυτὸν ἐν ᾧ δοκιμάζει· ὁ δὲ διακρινόμενος ἐὰν φάγῃ κατακέκριται, ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως· πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως ἁμαρτία ἐστίν. Romans 14:14–23, NA28

I know and am convinced in the Lord Jesus that nothing is unclean in itself; but to him who thinks anything to be unclean, to him it is unclean. For if because of food your brother is hurt, you are no longer walking according to love. Do not destroy with your food him for whom Christ died. Therefore do not let what is for you a good thing be spoken of as evil; for the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. For he who in this way serves Christ is acceptable to God and approved by men. So then we pursue the things which make for peace and the building up of one another. Do not tear down the work of God for the sake of food. All things indeed are clean, but they are evil for the man who eats and gives offense. It is good not to eat meat or to drink wine, or to do anything by which your brother stumbles. The faith which you have, have as your own conviction before God. Happy is he who does not condemn himself in what he approves. But he who doubts is condemned if he eats, because his eating is not from faith; and whatever is not from faith is sin. Romans 14:14–23, NASB

In Romans 14:1–13, we looked at the Law of Liberty that genuine believers have in Christ. This Law is not license for licentiousness but, rather, it is freedom to not be bound by ritual or religiosity while denying self in order to not cause strife and disunity in the body of Christ by practicing that liberty in a way that causes those with weak faith to have battles with their conscience. In this lesson we will finish Romans 14 in looking at vv. 14–23. This passage is actually a continuation of Paul’s teaching on this vital topic for the Church in our day.

View article →

]]>
http://christianresearchnetwork.org/2014/09/28/christian-authenticity-do-not-cause-another-to-stumble/feed/ 0
The papacy of the Roman Catholic Church http://christianresearchnetwork.org/2014/09/27/the-papacy-of-the-roman-catholic-church/ http://christianresearchnetwork.org/2014/09/27/the-papacy-of-the-roman-catholic-church/#comments Sat, 27 Sep 2014 23:28:08 +0000 http://christianresearchnetwork.org/?p=57143 With more and more evangelicals seeking full Christian fellowship with Rome, Apprising Ministries shares some vital background concerning this antichrist office of the Roman Catholic Church. View article →

]]>
http://christianresearchnetwork.org/2014/09/27/the-papacy-of-the-roman-catholic-church/feed/ 0
Mark Driscoll: I made the mistake of trying to be under the authority of my elders http://christianresearchnetwork.org/2014/09/26/mark-driscoll-i-made-the-mistake-of-trying-to-be-under-the-authority-of-my-elders/ http://christianresearchnetwork.org/2014/09/26/mark-driscoll-i-made-the-mistake-of-trying-to-be-under-the-authority-of-my-elders/#comments Fri, 26 Sep 2014 18:22:42 +0000 http://christianresearchnetwork.org/?p=57135 Continue reading ]]> Psychology professor Warren Throckmorton, who writes for Patheos, has the latest on the Mark Driscoll saga. He has included a video that shows Mark and Grace Driscoll acknowledging mistakes they’ve made in ministry. “Driscoll makes revealing statements about his views of his elders,” says Throckmorton. “These opinions give insight into the changes in governance at Mars Hill since 2007…” View article →

]]>
http://christianresearchnetwork.org/2014/09/26/mark-driscoll-i-made-the-mistake-of-trying-to-be-under-the-authority-of-my-elders/feed/ 0
New Christian film, “The Song,” not for the children http://christianresearchnetwork.org/2014/09/26/new-christian-film-the-song-not-for-the-children/ http://christianresearchnetwork.org/2014/09/26/new-christian-film-the-song-not-for-the-children/#comments Fri, 26 Sep 2014 18:20:09 +0000 http://christianresearchnetwork.org/?p=57089 Continue reading ]]> Stand Up For The Truth’s Amy Spreeman is troubled that the just released faith-based movie “The Song” is way too racy for young audiences. “There are a lot of great films out there that are family-friendly for Christians,” says Spreeman.” But not this film, she contends. View article →

]]>
http://christianresearchnetwork.org/2014/09/26/new-christian-film-the-song-not-for-the-children/feed/ 0
Christian authenticity – do not pass judgment on one another http://christianresearchnetwork.org/2014/09/25/christian-authenticity-do-not-pass-judgment-on-one-another/ http://christianresearchnetwork.org/2014/09/25/christian-authenticity-do-not-pass-judgment-on-one-another/#comments Thu, 25 Sep 2014 22:06:33 +0000 http://christianresearchnetwork.org/?p=57128 Continue reading ]]>

Τὸν δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαμβάνεσθε, μὴ εἰς διακρίσεις διαλογισμῶν. ὃς μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα, ὁ δὲ ἀσθενῶν λάχανα ἐσθίει. ὁ ἐσθίων τὸν μὴ ἐσθίοντα μὴ ἐξουθενείτω, ὁ δὲ μὴ ἐσθίων τὸν ἐσθίοντα μὴ κρινέτω, ὁ θεὸς γὰρ αὐτὸν προσελάβετο. σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην; τῷ ἰδίῳ κυρίῳ στήκει ἢ πίπτει· σταθήσεται δέ, δυνατεῖ γὰρ ὁ κύριος στῆσαι αὐτόν. Ὃς μὲν [γὰρ] κρίνει ἡμέραν παρʼ ἡμέραν, ὃς δὲ κρίνει πᾶσαν ἡμέραν· ἕκαστος ἐν τῷ ἰδίῳ νοῒ πληροφορείσθω. ὁ φρονῶν τὴν ἡμέραν κυρίῳ φρονεῖ · καὶ ὁ ἐσθίων κυρίῳ ἐσθίει, εὐχαριστεῖ γὰρ τῷ θεῷ· καὶ ὁ μὴ ἐσθίων κυρίῳ οὐκ ἐσθίει καὶ εὐχαριστεῖ τῷ θεῷ. οὐδεὶς γὰρ ἡμῶν ἑαυτῷ ζῇ καὶ οὐδεὶς ἑαυτῷ ἀποθνῄσκει· ἐάν τε γὰρ ζῶμεν, τῷ κυρίῳ ζῶμεν, ἐάν τε ἀποθνῄσκωμεν, τῷ κυρίῳ ἀποθνῄσκομεν. ἐάν τε οὖν ζῶμεν ἐάν τε ἀποθνῄσκωμεν, τοῦ κυρίου ἐσμέν. εἰς τοῦτο γὰρ Χριστὸς ἀπέθανεν καὶ ἔζησεν, ἵνα καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων κυριεύσῃ. Σὺ δὲ τί κρίνεις τὸν ἀδελφόν σου; ἢ καὶ σὺ τί ἐξουθενεῖς τὸν ἀδελφόν σου; πάντες γὰρ παραστησόμεθα τῷ βήματι τοῦ θεοῦ, γέγραπται γάρ· ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος, ὅτι ἐμοὶ κάμψει πᾶν γόνυ καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται τῷ θεῷ. ἄρα [οὖν] ἕκαστος ἡμῶν περὶ ἑαυτοῦ λόγον δώσει [τῷ θεῷ]. Μηκέτι οὖν ἀλλήλους κρίνωμεν· ἀλλὰ τοῦτο κρίνατε μᾶλλον, τὸ μὴ τιθέναι πρόσκομμα τῷ ἀδελφῷ ἢ σκάνδαλον. Romans 14:1–13, NA28

Now accept the one who is weak in faith, but not for the purpose of passing judgment on his opinions. One person has faith that he may eat all things, but he who is weak eats vegetables only. The one who eats is not to regard with contempt the one who does not eat, and the one who does not eat is not to judge the one who eats, for God has accepted him. Who are you to judge the servant of another? To his own master he stands or falls; and he will stand, for the Lord is able to make him stand. One person regards one day above another, another regards every day alike. Each person must be fully convinced in his own mind. He who observes the day, observes it for the Lord, and he who eats, does so for the Lord, for he gives thanks to God; and he who eats not, for the Lord he does not eat, and gives thanks to God. For not one of us lives for himself, and not one dies for himself; for if we live, we live for the Lord, or if we die, we die for the Lord; therefore whether we live or die, we are the Lord’s. For to this end Christ died and lived again, that He might be Lord both of the dead and of the living. But you, why do you judge your brother? Or you again, why do you regard your brother with contempt? For we will all stand before the judgment seat of God. For it is written, “As I live, says the Lord, every knee shall bow to me, And every tongue shall give praise to God.” So then each one of us will give an account of himself to God. Therefore let us not judge one another anymore, but rather determine this— not to put an obstacle or a stumbling block in a brother’s way. Romans 14:1–13, NASB

When I encounter a believer who is legalistic, no matter how well versed they are on the Biblical passages they specialize in, I know I am dealing with someone who is spiritually immature. The more mature we become in Christ the more Christlike we become and that means we do not pass judgment on those who do not understand the Law of Liberty.

View article →

]]>
http://christianresearchnetwork.org/2014/09/25/christian-authenticity-do-not-pass-judgment-on-one-another/feed/ 0
Carl Trueman: Concerns with Quiverfull/Patriarchy http://christianresearchnetwork.org/2014/09/25/carl-trueman-concerns-with-quiverfullpatriarchy/ http://christianresearchnetwork.org/2014/09/25/carl-trueman-concerns-with-quiverfullpatriarchy/#comments Thu, 25 Sep 2014 17:42:39 +0000 http://christianresearchnetwork.org/?p=57112 Continue reading ]]> For anyone wanting to hear a balanced discussion about a movement within conservative Christianity known as the Quiverfull/Patriarchy movement, and the problems with it, please listen to the Sinister Headship episode of the Alliance of Confessing Evangelical’s Mortification of Spin radio show. Carl Trueman’s guest is Rachel Miller of The Aquila Report, who recently wrote an article entitled The Soul-numbing Dangers of Patriarchy.

Christine Pack and Cathy Matthews comment further on their Sola Sisters blog. View article →

]]>
http://christianresearchnetwork.org/2014/09/25/carl-trueman-concerns-with-quiverfullpatriarchy/feed/ 0
Christian authenticity – fulfilling the law through love http://christianresearchnetwork.org/2014/09/24/christian-authenticity-fulfilling-the-law-through-love/ http://christianresearchnetwork.org/2014/09/24/christian-authenticity-fulfilling-the-law-through-love/#comments Wed, 24 Sep 2014 23:26:21 +0000 http://christianresearchnetwork.org/?p=57107 Continue reading ]]>

Μηδενὶ μηδὲν ὀφείλετε εἰ μὴ τὸ ἀλλήλους ἀγαπᾶν· ὁ γὰρ ἀγαπῶν τὸν ἕτερον νόμον πεπλήρωκεν. τὸ γὰρ οὐ μοιχεύσεις, οὐ φονεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐκ ἐπιθυμήσεις, καὶ εἴ τις ἑτέρα ἐντολή, ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ ἀνακεφαλαιοῦται [ἐν τῷ] · ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. ἡ ἀγάπη τῷ πλησίον κακὸν οὐκ ἐργάζεται· πλήρωμα οὖν νόμου ἡ ἀγάπη. Καὶ τοῦτο εἰδότες τὸν καιρόν, ὅτι ὥρα ἤδη ὑμᾶς ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι, νῦν γὰρ ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία ἢ ὅτε ἐπιστεύσαμεν. ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν. ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους, ἐνδυσώμεθα [δὲ] τὰ ὅπλα τοῦ φωτός. ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν, μὴ κώμοις καὶ μέθαις, μὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ, ἀλλʼ ἐνδύσασθε τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίας. Romans 13:8–14, NA28

Owe nothing to anyone except to love one another; for he who loves his neighbor has fulfilled the law. For this, “You shall not commit adultery, You shall not murder, You shall not steal, You shall not covet,” and if there is any other commandment, it is summed up in this saying, “You shall love your neighbor as yourself.” Love does no wrong to a neighbor; therefore love is the fulfillment of the law. Do this, knowing the time, that it is already the hour for you to awaken from sleep; for now salvation is nearer to us than when we believed. The night is almost gone, and the day is near. Therefore let us lay aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Let us behave properly as in the day, not in carousing and drunkenness, not in sexual promiscuity and sensuality, not in strife and jealousy. But put on the Lord Jesus Christ, and make no provision for the flesh in regard to its lusts. Romans 13:8–14 NASB

Human Reason can be an idol. In those who consider themselves to be “intellectual” or have been educated in philosophy thereby become existentialists, Human Reason is seen as the path to perfection. These will discount in various degrees how relevant or pervasive Holy Scripture, God’s Word, is in being the basis of truth. To these, Human Reason far outweighs the Bible in determining truth. Some see Scripture as totally irrelevant. Others see it as a valuable “historical” book. Sadly, many professing Christians are guilty of worshiping at the altar of Human Reason while their Bibles gather dust somewhere.

View article →

]]>
http://christianresearchnetwork.org/2014/09/24/christian-authenticity-fulfilling-the-law-through-love/feed/ 0
Power of prayer http://christianresearchnetwork.org/2014/09/24/power-of-prayer/ http://christianresearchnetwork.org/2014/09/24/power-of-prayer/#comments Wed, 24 Sep 2014 18:55:46 +0000 http://christianresearchnetwork.org/?p=57104 A look at prayer as well as what it means to pray in the Holy Spirit over at Apprising Ministries. View article →

]]>
http://christianresearchnetwork.org/2014/09/24/power-of-prayer/feed/ 0