Therefore do not be ashamed of the testimony of our Lord … but suffer together in the Gospel by the power of God

μὴ οὖν ἐπαισχυνθῇς τὸ μαρτύριον τοῦ κυρίου ἡμῶν μηδὲ ἐμὲ τὸν δέσμιον αὐτοῦ, ἀλλὰ συγκακοπάθησον τῷ εὐαγγελίῳ κατὰ δύναμιν θεοῦ, τοῦ σώσαντος ἡμᾶς καὶ καλέσαντος κλήσει ἁγίᾳ, οὐ κατὰ τὰ ἔργα ἡμῶν ἀλλὰ κατὰ ἰδίαν πρόθεσιν καὶ χάριν, τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ πρὸ χρόνων αἰωνίων 2 Timothy 1:8–9, NA28

Therefore do not be ashamed of the testimony of our Lord or of me His prisoner, but join with me in suffering for the gospel according to the power of God, who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace which was granted us in Christ Jesus from all eternity, 2 Timothy 1:8–9, NASB

The Apostle Paul’s understanding of the Gospel of our Lord Jesus Christ and that of most of what we refer to as the visible church in our time is quite different. I’m not talking about Reformed theology as opposed to Arminianism or semi-Pelagianism or even Pelagianism here. No, I am talking about the Good News itself and its impact on the believer and all those whom God touches through it as it preached and shared by obedient disciples of our Lord Jesus Christ. Remember, the real, un-doctored Gospel must contain the offense of the cross. It must be offensive in that it addresses the fact that each and every one of us is hopelessly lost and and on our way to an eternity separated from God in judgment because we are sinners who can do nothing to save ourselves from God’s Wrath which must come upon on all sin with no exceptions. That is why the Gospel is “Good News” and glorious, my brethren.

View article →

Mars Hill “Global Fund” contributors with concerns invited to contact Washington State Attorney General’s office

Mars Hill pastor Mark Driscoll, who was first introduced to the world by being featured as a keynote speaker at John Piper’s 2006 Desiring God conference, and who quickly gathered a large following along with a “bad boy” reputation, has now resigned. However, questions still remain about alleged improprieties having to do with the handling of some of the finances while he was the lead pastor at his church, particularly with respect to the Mars Hill Global Fund, a fund to which Mars Hill attendees were encouraged to contribute, and which was positioned as being for missions.  View article →

Mars Hill pastor Mark Driscoll resigns, claims he is not “disqualified from future ministry”

Mars Hill pastor Mark Driscoll, who was first introduced to the world by being featured as a keynote speaker at John Piper’s 2006 Desiring God conference, and who quickly gathered a large following along with a “bad boy” reputation, has now resigned. However, in his resignation letter, Driscoll appeared to leave open the possibility of his return to public ministry by stating that he was thankful to the Mars Hill church oversight committee for making it clear that he (Driscoll) has not been disqualified from future ministry. His basis for making such a claim seems to rest on the fact that the oversight committee had stated that Driscoll had not been charged with “criminal activity, immorality or heresy.” It should be noted, however, that these things, while important, are not the entire standard against which a pastor is to be held. View article →

How the inspiration of sacred Scripture benefits the Church

All Scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness; so that the man of God may be adequate, equipped for every good work. 2 Timothy 3:16–17, NASB

If you pay close attention to the enemies of the truth, apostates, heretics, and pagans, they all attack the doctrine of the inspiration of sacred Scripture. In this post we will take a closer look at the five things that, since Scripture is inspired, for which it is profitable or useful or helpful. Of course, the enemies of God’s truth reject all of this because they insist on things being man-centered while the deeper we dig into these truths there is no way we can come away from what we find without the understanding that God is sovereign and those who belong to Him do so for His glory not theirs.

View article →

For many are called, but few are chosen

The beast which was and is not, is himself also an eighth and is one of the seven, and he goes to destruction. The ten horns which you saw are ten kings who have not yet received a kingdom, but they receive authority as kings with the beast for one hour. These have one purpose, and they give their power and authority to the beast. These will wage war against the Lamb, and the Lamb will overcome them, because He is Lord of lords and King of kings, and those who are with Him are the called and chosen and faithful. Revelation 17:11–14, NASB

There are three attributes of those who belong to Christ. No one else has these attributes. We see them in Revelation 17:14. Those with Christ, the Lamb who will conquer all His enemies for He is Lord of lords and King of kings, are called and chosen and faithful. In Matthew 22:1–14, our Lord tells a parable called “The Parable of the Wedding Feast.” In it our Lord describes the consequences that will befall those who believe their religiosity or position in the visible church is what earns them a place in the Kingdom, but who, in reality, are not among the chosen.

View article →

The parable of the sower and the soils

That day Jesus went out of the house and was sitting by the sea. And large crowds gathered to Him, so He got into a boat and sat down, and the whole crowd was standing on the beach. And He spoke many things to them in parables, saying, “Behold, the sower went out to sow; and as he sowed, some seeds fell beside the road, and the birds came and ate them up. Others fell on the rocky places, where they did not have much soil; and immediately they sprang up, because they had no depth of soil. But when the sun had risen, they were scorched; and because they had no root, they withered away. Others fell among the thorns, and the thorns came up and choked them out. And others fell on the good soil and yielded a crop, some a hundredfold, some sixty, and some thirty. He who has ears, let him hear.” Matthew 13:1–9, NASB

There’s something about Jesus’ parables that has always fascinated me. I have heard “stories” from others that were designed to drive home some relevant point, however, His parables are succinct and not only drive home His point, but reveal mighty truths straight from God to our hearts. The parable of the sower is not only important and relevant, it is vital for the Church to understand. Our complacent society has infiltrated the Church. No one seems to have an attention span longer than a few seconds. If some entertainment feature isn’t before our eyes or pounding into our ears, then panic sets in because our hearts are desperate for fulfillment, yet we are lazy and addicted to media, games, or music which tie directly into our flesh bound souls.

View article →

Sola scriptura – the Word our only rule

I have been in a “discussion” with a Roman Catholic about the doctrine of Justification by Grace alone through Faith alone. His contention was that the epistle of James actually teaches against what Paul taught, but it is canonical as are all of Paul’s epistles. What is he saying? He is saying the tie breaker is Church tradition and the Pope. I used Biblical exegesis to show that there was actually no disparity between what Paul taught and what James taught, but it was like trying to describe an elephant to a blind man. In response to this I am reposting John Calvin’s excellent article on Sola Scripture. Enjoy and be blessed.

The Word our only rule

by John Calvin

To the pure, all things are pure; but to those who are defiled and unbelieving, nothing is pure, but both their mind and their conscience are defiled. 16 They profess to know God, but by their deeds they deny Him, being detestable and disobedient and worthless for any good deed. Titus 1:15–16, NASB

St. Paul hath shown us that we must be ruled by the Word of God, and hold the commandments of men as vain and foolish; for holiness and perfection of life belongeth not to them. He condemneth some of their commandments, as when they forbid certain meats, and will not suffer us to use that liberty which God giveth the faithful. Those who troubled the church in St. Paul’s time, by setting forth such traditions, used the commandments of the law as a shield. These were but men’s inventions: because the temple was to be abolished at the coming of our Lord Jesus Christ. Those in the church of Christ, who hold this superstition, to have certain meats forbidden, have not the authority of God, for it was against His mind and purpose that the Christian should be subject to such ceremonies.

View article →

Unless one is born again, he cannot see the kingdom of God

Jesus answered and said to him, “Truly, truly, I say to you, unless one is born again he cannot see the kingdom of God.” John 3:3, NASB

ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. John 3:3, NA28

The more I deal with those who are adamantly against the fact that God’s Word is absolute truth as they claim the correct way to understand the gospel is as if it is some sort of smorgasbord or rotating buffet in which the sound doctrines taught to us from the Bible are simply one of untold numbers of various ways to God, the more amazed I become at the abject spiritual blindness exhibited by them. These same people want an understanding of the Bible that is loose and easy to hedge. Why? It is so they can include every person on planet earth as on “a” path to God regardless of status as a Christian or not. This multi-path concept to God is a perfect seedbed for the apostate authors such as Brian McLaren who wrote A Generous Orthodoxy. McLaren and those like him are rethinking “Christianity” so that it becomes the all-inclusive container for all religions. The end-product of this rethinking of Christianity is not Christianity at all. It is an open-ended, man-made false religion that has as its foundation the philosophies of men, not the Word of God.

View article →

Be on the alert, stand firm in the faith, act like men, be strong

Be on the alert, stand firm in the faith, act like men, be strong. Let all that you do be done in love. 1 Corinthians 16:13–14, NASB

The sad state of the visible Church is both the product of the famine of hearing solid preaching of the Word of God and the cause of it. When the Word of God is seldom heard or read or taught then it’s purifying power is muted. The world and its ways now coexist with the visible Church. Genuine believers are new creations, God’s workmanship, and because they are new creations they now crave the pure milk of the Word of God. It is necessary for their Spiritual Growth and their new character craves it. This is not an attribute of the natural man. The unregenerate have no desire to know the Word of God and really don’t like to hear it preached to them. Therefore, the genuine believers in those churches which are apostatizing by neglecting the Word are leaving to find church homes that still preach it, teach it, and hold it as the revealed Word of God.

View article →

Self-righteousness versus humility

“Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you tithe mint and dill and cummin, and have neglected the weightier provisions of the law: justice and mercy and faithfulness; but these are the things you should have done without neglecting the others. You blind guides, who strain out a gnat and swallow a camel! Matthew 23:23–24, NASB

A huge trap that Christians can fall into is self-righteousness. It is a form of idolatry and that always causes spiritual blindness (Romans 1:24–25). Self-righteousness puts all effort towards godliness in the wrong place. It creates a form of piety that is all about outward appearances while putting little or no priority on matters of the heart. It is all about being concerned about appearances and what others think rather than being totally committed to abiding in Christ from within first. The self-righteous are consciously holy. However, that is not what we are called to be. Christians must be consciously repentant and unconsciously holy. The difference is huge for these are totally opposite walks.

View article →

Be strong in the Lord and in the strength of His might

Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the full armor of God, so that you will be able to stand firm against the schemes of the devil. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Therefore, take up the full armor of God, so that you will be able to resist in the evil day, and having done everything, to stand firm. Stand firm therefore, having girded your loins with truth, and having put on the breastplate of righteousness, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace; in addition to all, taking up the shield of faith with which you will be able to extinguish all the flaming arrows of the evil one. And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God. Ephesians 6:10–17, NASB

This ministry began primarily to bring Christians from the darkness of dead religiosity into the light of an obedient, vibrant, growing, daily walk by faith as a living sacrifice. However, it soon became apparent that a huge number of those who God sent this way were refugees from churches that had been taken over by the Purpose Driven paradigm. They had stood against the takeover and had been asked to leave or told to leave. They were no longer welcome in churches in which they had served for years. In many cases, generations of their family had served there. Now, that local church had become a local Purpose Driven franchise that only welcomed the world and cared nothing for real Christians. In our analysis of this and our ministering to those who were dealing with this we soon found ourselves also dealing with the PDC apologists who were allied with another group. That group was a loosely defined bunch of people we called the “emergent village.” We had other names for them, but that name will work for now.

View article →

The golden calf of the church growth movement

“Do not let your heart be troubled; believe in God, believe also in Me. In My Father’s house are many dwelling places; if it were not so, I would have told you; for I go to prepare a place for you. If I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to Myself, that where I am, there you may be also. And you know the way where I am going.” John 14:1–4, NASB

This is now, beloved, the second letter I am writing to you in which I am stirring up your sincere mind by way of reminder, that you should remember the words spoken beforehand by the holy prophets and the commandment of the Lord and Savior spoken by your apostles. Know this first of all, that in the last days mockers will come with their mocking, following after their own lusts, and saying, “Where is the promise of His coming? For ever since the fathers fell asleep, all continues just as it was from the beginning of creation.” 2 Peter 3:1–4, NASB

Those familiar with the Exodus of Israel from bondage in Egypt to the Promised Land of Canaan know that the journey was long and arduous. Only two men from those who left Egypt made it through the journey. The rest died on the way. Their children were those whom Joshua led to conquer and claim the land flowing with milk and honey. God tested them in the wilderness. They were put in circumstance after circumstance by God to see if they would repent of their stiff-necked resistance to His Lordship, and time after time they proved that they were temporal, fleshly people who did not trust Him. In this post we will look at a parallel between one of those circumstances and the condition of the Church in the early 21st century.

View article →

Obedience and accountability

For He is our God, And we are the people of His pasture and the sheep of His hand. Today, if you would hear His voice, Do not harden your hearts, as at Meribah, As in the day of Massah in the wilderness, “When your fathers tested Me, They tried Me, though they had seen My work. “For forty years I loathed that generation, And said they are a people who err in their heart, And they do not know My ways. “Therefore I swore in My anger, Truly they shall not enter into My rest.” Psalms 95:7–11, NASB

Preaching or teaching from God’s Word is nothing to trifle with. The responsibility that goes with each is eternal. Those who minister through the Word will be held accountable and that should be very sobering for all of us. We must ask each time we preach or teach, “Did I treat what is Holy as it deserved? Have I fallen into doing my ministry perfunctorily?” Those of us who teach must never do so in way that is in any way motivated by anything other than our love and devotion for our Lord. Yes, there will be circumstances that we respond to and use as inspiration or input, but, even in that, we do a tremendous disservice to our Lord if we don’t go to Him in prayer first before we respond, write, preach, or teach. While the leader has a huge responsibility to minister by the Spirit, those who hear the truth from God’s Word will also be held accountable.

View article →

What will happen at the judgment seat of Christ?

And I, brethren, could not speak to you as to spiritual men, but as to men of flesh, as to infants in Christ. I gave you milk to drink, not solid food; for you were not yet able to receive it. Indeed, even now you are not yet able, for you are still fleshly. For since there is jealousy and strife among you, are you not fleshly, and are you not walking like mere men? For when one says, “I am of Paul,” and another, “I am of Apollos,” are you not mere men? 1 Corinthians 3:1–4, NASB

A very important person in my Christian walk died this week. My dear brother in the Lord Ken Silva died on Sunday, 28 September. God used Ken in a huge way in directing my paths in 2004–2005 into how to do the right research into the Purpose Driven paradigm that was about to consume the local church where I served as a deacon and Bible teacher. It was through that research I also was drawn into several online debates on the old Slice of Laodicea website that was being run by Ingrid Schlueter with the help of Jim Bublitz and Ken. The debates were fierce and I learned a great deal about the “emergent church” along with those “christian liberals” in it as they accused us of being the Pharisees and much worse. Along with this I was also studying C.H. Spurgeon, Martin Luther, A.W. Pink, R.C. Sproul, and many others while making many new friends in the Reformation Theology online community. It was from that experience that I learned about Christian discernment and how important it is and how God demands that all of us exercise it for the health and well-being of the Body of Christ.

It was from this that this discernment ministry grew. Of course, in the beginning I focused mostly on the Purpose Driven paradigm and Rick Warren, but over time I also looked at past so-called Christian leaders such as Charles Finney. I remember the first time I wrote about Finney I had one fellow who had been my friend and posting comments for sometime get very angry with me for saying that Charles Finney was a heretic. Our relationship went down hill from there.

Let us, honestly, compare 1 Corinthians 3:10–15 with the life and ministries of Warren and Finney and others that we have called out as heretics or false prophets. Are these two men examples of those who built upon the foundation of Christ with wood, hay, and stubble, and would, in the end, see all their works be consumed in the fire of judgment, suffering eternal loss, but themselves being saved, “but only as through fire” (1 Corinthians 3:15) or something else? To get our answer we must put this passage into context.

View article →

Assurance and Election

Simon Peter, a bondservant and apostle of Jesus Christ, To those who have received a faith of the same kind as ours, by the righteousness of our God and Savior, Jesus Christ: Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord; seeing that His divine power has granted to us everything pertaining to life and godliness, through the true knowledge of Him who called us by His own glory and excellence. For by these He has granted to us His precious and magnificent promises, so that by them you may become partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world by lust. Now for this very reason also, applying all diligence, in your faith supply moral excellence, and in your moral excellence, knowledge, and in your knowledge, self- control, and in your self- control, perseverance, and in your perseverance, godliness, and in your godliness, brotherly kindness, and in your brotherly kindness, love. For if these qualities are yours and are increasing, they render you neither useless nor unfruitful in the true knowledge of our Lord Jesus Christ. For he who lacks these qualities is blind or short- sighted, having forgotten his purification from his former sins. Therefore, brethren, be all the more diligent to make certain about His calling and choosing you; for as long as you practice these things, you will never stumble; for in this way the entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ will be abundantly supplied to you. 2 Peter 1:1–11, NASB

After God dragged me from my former Arminian doctrinal beliefs into the truth of Reformed Theology, my assurance of my salvation did not suffer at all. In fact, it deepened as the profundity of our salvation by grace and justification by faith became apparent to me. I no longer had a fractured or nebulous picture of God’s eternal plan. It all came into focus as I studied the “Ordo Solutis” from Romans 8:29–30 and Ephesians 1 & 2. However, some I have attempted to teach these truths have virulently resisted. One of the questions these “resistors of the truth” seem to always ask is, “How could you ever have assurance believing that?”

View article →

Christian authenticity – Christ the hope of Jews and Gentiles

λέγω γὰρ Χριστὸν διάκονον γεγενῆσθαι περιτομῆς ὑπὲρ ἀληθείας θεοῦ, εἰς τὸ βεβαιῶσαι τὰς ἐπαγγελίας τῶν πατέρων, τὰ δὲ ἔθνη ὑπὲρ ἐλέους δοξάσαι τὸν θεόν, καθὼς γέγραπται· διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι ἐν ἔθνεσιν καὶ τῷ ὀνόματί σου ψαλῶ. καὶ πάλιν λέγει· εὐφράνθητε, ἔθνη, ετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. καὶ πάλιν · αἰνεῖτε, πάντα τὰ ἔθνη, τὸν κύριον καὶ ἐπαινεσάτωσαν αὐτὸν πάντες οἱ λαοί. καὶ πάλιν Ἠσαΐας λέγει· ἔσται ἡ ῥίζα τοῦ Ἰεσσαὶ καὶ ὁ ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν, ἐπʼ αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσιν. Ὁ δὲ θεὸς τῆς ἐλπίδος πληρώσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς καὶ εἰρήνης ἐν τῷ πιστεύειν, εἰς τὸ περισσεύειν ὑμᾶς ἐν τῇ ἐλπίδι ἐν δυνάμει πνεύματος ἁγίου. Romans 15:8–13, NA28

For I say that Christ has become a servant to the circumcision on behalf of the truth of God to confirm the promises given to the fathers, and for the Gentiles to glorify God for His mercy; as it is written, “Therefore I will give praise to You among the Gentiles, And I will sing to Your name.” Again he says, “Rejoice, O Gentiles, with His people.” And again, “Praise the Lord all you Gentiles, And let all the peoples praise Him.” Again Isaiah says, “There shall come the root of Jesse, And He who arises to rule over the Gentiles, in Him shall the Gentiles hope.” Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that you will abound in hope by the power of the Holy Spirit. Romans 15:8–13, NASB

Sadly, the visible Church has become mostly Christless. For many years in “church” I heard a definition for the opposite of “pride” as being “genuine humility.” However if we take what we have learned from this study so far wouldn’t it be more accurate to say that the opposite of “pride” is actually genuine saving faith. Christian authenticity, then, belongs to those whose pride is the process of being eradicated and replaced by a walk of faith as a result of their regeneration. This faith is not in a religion nor is it placed on a Christian leader, preacher, or teacher. It is totally focused and wrapped up in our Lord Jesus Christ. Through our Lord, the only Hope for Jews and Gentiles, is found genuine fulfillment and the spiritual growth that results from being a living sacrifice produces a life that can laugh with those rejoicing and weep with those sorrowing because it is not self-focused, but is taking on the very character of the Lord Jesus Christ.

View article →

Christian authenticity – the example of Christ

Ὀφείλομεν δὲ ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν. ἕκαστος ἡμῶν τῷ πλησίον ἀρεσκέτω εἰς τὸ ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδομήν· καὶ γὰρ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν, ἀλλὰ καθὼς γέγραπται· οἱ ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σε ἐπέπεσαν ἐπʼ ἐμέ. ὅσα γὰρ προεγράφη, εἰς τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν ἐγράφη, ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ διὰ τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν. ὁ δὲ θεὸς τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως δῴη ὑμῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις κατὰ Χριστὸν Ἰησοῦν, ἵνα ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ στόματι δοξάζητε τὸν θεὸν καὶ πατέρα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Διὸ προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς προσελάβετο ὑμᾶς εἰς δόξαν τοῦ θεοῦ. Romans 15:1–7, NA28

Now we who are strong ought to bear the weaknesses of those without strength and not just please ourselves. Each of us is to please his neighbor for his good, to his edification. For even Christ did not please Himself; but as it is written, “The reproaches of those who reproached You fell on ME.” For whatever was written in earlier times was written for our instruction, so that through perseverance and the encouragement of the Scriptures we might have hope. Now may the God who gives perseverance and encouragement grant you to be of the same mind with one another according to Christ Jesus, so that with one accord you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Therefore, accept one another, just as Christ also accepted us to the glory of God. Romans 15:1–7, NASB

Christ-likeness is what we call the desired outcome of our maturing in Christ. Even as we remain in our renovation from sinful, flesh-bound yet redeemed believers to spirit-filled, obedient, and mature believers we will begin to manifest Christ’s character in our walk. God seems to enjoy surprising us in our testing when we respond to that which is unreasonable with grace and patience. This, of course, is part of the fruit of the spirit that is manifest through the spirit-filled.

View article →

Christian authenticity – do not cause another to stumble

οἶδα καὶ πέπεισμαι ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ ὅτι οὐδὲν κοινὸν διʼ ἑαυτοῦ, εἰ μὴ τῷ λογιζομένῳ τι κοινὸν εἶναι, ἐκείνῳ κοινόν. εἰ γὰρ διὰ βρῶμα ὁ ἀδελφός σου λυπεῖται, οὐκέτι κατὰ ἀγάπην περιπατεῖς· μὴ τῷ βρώματί σου ἐκεῖνον ἀπόλλυε ὑπὲρ οὗ Χριστὸς ἀπέθανεν. μὴ βλασφημείσθω οὖν ὑμῶν τὸ ἀγαθόν. οὐ γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ βρῶσις καὶ πόσις ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη καὶ χαρὰ ἐν πνεύματι ἁγίῳ· ὁ γὰρ ἐν τούτῳ δουλεύων τῷ Χριστῷ εὐάρεστος τῷ θεῷ καὶ δόκιμος τοῖς ἀνθρώποις. Ἄρα οὖν τὰ τῆς εἰρήνης διώκωμεν καὶ τὰ τῆς οἰκοδομῆς τῆς εἰς ἀλλήλους. μὴ ἕνεκεν βρώματος κατάλυε τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ. πάντα μὲν καθαρά, ἀλλὰ κακὸν τῷ ἀνθρώπῳ τῷ διὰ προσκόμματος ἐσθίοντι. καλὸν τὸ μὴ φαγεῖν κρέα μηδὲ πιεῖν οἶνον μηδὲ ἐν ᾧ ὁ ἀδελφός σου προσκόπτει. σὺ πίστιν [ἣν] ἔχεις κατὰ σεαυτὸν ἔχε ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. μακάριος ὁ μὴ κρίνων ἑαυτὸν ἐν ᾧ δοκιμάζει· ὁ δὲ διακρινόμενος ἐὰν φάγῃ κατακέκριται, ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως· πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως ἁμαρτία ἐστίν. Romans 14:14–23, NA28

I know and am convinced in the Lord Jesus that nothing is unclean in itself; but to him who thinks anything to be unclean, to him it is unclean. For if because of food your brother is hurt, you are no longer walking according to love. Do not destroy with your food him for whom Christ died. Therefore do not let what is for you a good thing be spoken of as evil; for the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. For he who in this way serves Christ is acceptable to God and approved by men. So then we pursue the things which make for peace and the building up of one another. Do not tear down the work of God for the sake of food. All things indeed are clean, but they are evil for the man who eats and gives offense. It is good not to eat meat or to drink wine, or to do anything by which your brother stumbles. The faith which you have, have as your own conviction before God. Happy is he who does not condemn himself in what he approves. But he who doubts is condemned if he eats, because his eating is not from faith; and whatever is not from faith is sin. Romans 14:14–23, NASB

In Romans 14:1–13, we looked at the Law of Liberty that genuine believers have in Christ. This Law is not license for licentiousness but, rather, it is freedom to not be bound by ritual or religiosity while denying self in order to not cause strife and disunity in the body of Christ by practicing that liberty in a way that causes those with weak faith to have battles with their conscience. In this lesson we will finish Romans 14 in looking at vv. 14–23. This passage is actually a continuation of Paul’s teaching on this vital topic for the Church in our day.

View article →

Mark Driscoll: I made the mistake of trying to be under the authority of my elders

Psychology professor Warren Throckmorton, who writes for Patheos, has the latest on the Mark Driscoll saga. He has included a video that shows Mark and Grace Driscoll acknowledging mistakes they’ve made in ministry. “Driscoll makes revealing statements about his views of his elders,” says Throckmorton. “These opinions give insight into the changes in governance at Mars Hill since 2007…” View article →

Christian authenticity – do not pass judgment on one another

Τὸν δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαμβάνεσθε, μὴ εἰς διακρίσεις διαλογισμῶν. ὃς μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα, ὁ δὲ ἀσθενῶν λάχανα ἐσθίει. ὁ ἐσθίων τὸν μὴ ἐσθίοντα μὴ ἐξουθενείτω, ὁ δὲ μὴ ἐσθίων τὸν ἐσθίοντα μὴ κρινέτω, ὁ θεὸς γὰρ αὐτὸν προσελάβετο. σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην; τῷ ἰδίῳ κυρίῳ στήκει ἢ πίπτει· σταθήσεται δέ, δυνατεῖ γὰρ ὁ κύριος στῆσαι αὐτόν. Ὃς μὲν [γὰρ] κρίνει ἡμέραν παρʼ ἡμέραν, ὃς δὲ κρίνει πᾶσαν ἡμέραν· ἕκαστος ἐν τῷ ἰδίῳ νοῒ πληροφορείσθω. ὁ φρονῶν τὴν ἡμέραν κυρίῳ φρονεῖ · καὶ ὁ ἐσθίων κυρίῳ ἐσθίει, εὐχαριστεῖ γὰρ τῷ θεῷ· καὶ ὁ μὴ ἐσθίων κυρίῳ οὐκ ἐσθίει καὶ εὐχαριστεῖ τῷ θεῷ. οὐδεὶς γὰρ ἡμῶν ἑαυτῷ ζῇ καὶ οὐδεὶς ἑαυτῷ ἀποθνῄσκει· ἐάν τε γὰρ ζῶμεν, τῷ κυρίῳ ζῶμεν, ἐάν τε ἀποθνῄσκωμεν, τῷ κυρίῳ ἀποθνῄσκομεν. ἐάν τε οὖν ζῶμεν ἐάν τε ἀποθνῄσκωμεν, τοῦ κυρίου ἐσμέν. εἰς τοῦτο γὰρ Χριστὸς ἀπέθανεν καὶ ἔζησεν, ἵνα καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων κυριεύσῃ. Σὺ δὲ τί κρίνεις τὸν ἀδελφόν σου; ἢ καὶ σὺ τί ἐξουθενεῖς τὸν ἀδελφόν σου; πάντες γὰρ παραστησόμεθα τῷ βήματι τοῦ θεοῦ, γέγραπται γάρ· ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος, ὅτι ἐμοὶ κάμψει πᾶν γόνυ καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται τῷ θεῷ. ἄρα [οὖν] ἕκαστος ἡμῶν περὶ ἑαυτοῦ λόγον δώσει [τῷ θεῷ]. Μηκέτι οὖν ἀλλήλους κρίνωμεν· ἀλλὰ τοῦτο κρίνατε μᾶλλον, τὸ μὴ τιθέναι πρόσκομμα τῷ ἀδελφῷ ἢ σκάνδαλον. Romans 14:1–13, NA28

Now accept the one who is weak in faith, but not for the purpose of passing judgment on his opinions. One person has faith that he may eat all things, but he who is weak eats vegetables only. The one who eats is not to regard with contempt the one who does not eat, and the one who does not eat is not to judge the one who eats, for God has accepted him. Who are you to judge the servant of another? To his own master he stands or falls; and he will stand, for the Lord is able to make him stand. One person regards one day above another, another regards every day alike. Each person must be fully convinced in his own mind. He who observes the day, observes it for the Lord, and he who eats, does so for the Lord, for he gives thanks to God; and he who eats not, for the Lord he does not eat, and gives thanks to God. For not one of us lives for himself, and not one dies for himself; for if we live, we live for the Lord, or if we die, we die for the Lord; therefore whether we live or die, we are the Lord’s. For to this end Christ died and lived again, that He might be Lord both of the dead and of the living. But you, why do you judge your brother? Or you again, why do you regard your brother with contempt? For we will all stand before the judgment seat of God. For it is written, “As I live, says the Lord, every knee shall bow to me, And every tongue shall give praise to God.” So then each one of us will give an account of himself to God. Therefore let us not judge one another anymore, but rather determine this— not to put an obstacle or a stumbling block in a brother’s way. Romans 14:1–13, NASB

When I encounter a believer who is legalistic, no matter how well versed they are on the Biblical passages they specialize in, I know I am dealing with someone who is spiritually immature. The more mature we become in Christ the more Christlike we become and that means we do not pass judgment on those who do not understand the Law of Liberty.

View article →

Carl Trueman: Concerns with Quiverfull/Patriarchy

For anyone wanting to hear a balanced discussion about a movement within conservative Christianity known as the Quiverfull/Patriarchy movement, and the problems with it, please listen to the Sinister Headship episode of the Alliance of Confessing Evangelical’s Mortification of Spin radio show. Carl Trueman’s guest is Rachel Miller of The Aquila Report, who recently wrote an article entitled The Soul-numbing Dangers of Patriarchy.

Christine Pack and Cathy Matthews comment further on their Sola Sisters blog. View article →