The Debate Goes On

by Mike Ratliff

Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσετε· κἀγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν, ἵνα μεθ᾽ ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα ᾖ, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ ὁ κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν, ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει· ὑμεῖς γινώσκετε αὐτό, ὅτι παρ᾽ ὑμῖν μένει καὶ ἐν ὑμῖν ἔσται. (John 14:15-17)

“If you love Me, you will keep my commandments; and I will ask the Father and He will give you another Helper that He may be with you into the age, the Spirit of Truth, which the world is not able to receive because it does not see Him nor know Him. You know Him because He will remain in you.” ( John 14:15-17 Possessing the Treasure New Testament V1)

Theological hills that we must die on are so for two reasons. The first is that these are doctrine(s) that make up these hills are critical to the gospel and, of course, the Church and, therefore, God has made it clear that we must stand firm not falling away from these vital truths. The second is that our enemy knows this and continually attacks using all sorts of methods and from every direction. Some of these attacks are from silence as those with correct theology remain quiet offering no support for those standing in the gap preferring to remain on the sidelines not appearing so controversial perhaps.

(click here to read this post)

The Trinity Is Revealed In Scripture

Apprising Ministries says to those who are trying to bring modalism into the mainstream of the visible church: You may win, but you’re going to have a real fight on your hands.

Some teaching on this cardinal i.e. non-negotiable doctrine from theologian William G. T. Shedd in this piece.

The Pillar and Support of the Truth

by Mike Ratliff

14 Ταῦτά σοι γράφω ἐλπίζων ἐλθεῖν πρὸς σὲ ἐν τάχει· 15 ἐὰν δὲ βραδύνω, ἵνα εἰδῇς πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ θεοῦ ἀναστρέφεσθαι, ἥτις ἐστὶν ἐκκλησία θεοῦ ζῶντος, στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας. (1 Timothy 3:14-15 NA27)

14 These I write to you hoping to come to you quickly; 15 but if I delay, that you may know how one ought to conduct oneself in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and support of the truth. (1 Timothy 3:14-15 Possessing the Treasure New Testament V1)

When Paul wrote his first epistle to Timothy that we call “1 Timothy,” Timothy was the pastor of the Ephesian church. Ephesus was home to the pagan temple to the goddess Diana or Artemis, which is considered on of the seven wonders of the ancient world. One of its features was it pillars. It contained 127 pillars, every one of them the gift of a king. All were made of marble and some were studded with jewels and overlaid with gold. Not only did each pillar (στῦλος) act as a tribute to the king who donated it, all of them together, obviously, had the function of holding up the immense structure of the roof. Therefore, Timothy and his flock at Ephesus would have certainly grasped Paul’s analogy. What exactly was he telling the church about its true mission?

(click here to read this post)

Pastrix Paula White Set To Be Crowned Queen?

Apprising Ministries says again that you just can’t make this stuff up. James MacDonald resigns from Gospel Coalition so he can embrace his Word Faith properoty-preaching brother T.D. Jakes.

Jakes’ friend Eddie Long has been crowned king in his church by an alleged Jewish Rabbi; and now, he may be crowning Jakes’ spiritual protégé Paula White queen as you’ll see here.

Damnable heresies invading the Church

A large number of Christians are unaware that literally truck loads of counterfeit Christians have gained access to pulpits, wormed their way into Church leadership, Christian organizations and are deeply entrenched in the so-called Christian entertainment industry. Call them what you will–false teachers/prophets, liberals/progressives, cultists, misinformed, misled, even looney tunes–the one thing they all have in common is that they have strayed from the truth.

Unbiblical teaching has been going on since the early church took root. Peter cautioned that “there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction” (2 Peter 2:1).

Today there is a damnable heresy in the Church that many Christians haven’t yet heard of: The New Apostolic Reformation (NAR) aka Dominionism/ Kingdom Now/Replacement Theology. Those who disagree with their false gospel must be removed through intense “spiritual warfare” and by raising up a “new breed “of Christian they call an “Army of God.”  Read more

Is Israel preparing to attack Iran?

The Washington Post reports:

Defense Secretary Leon Panetta has a lot on his mind these days, from cutting the defense budget to managing the drawdown of U.S. forces in Afghanistan. But his biggest worry is the growing possibility that Israel will attack Iran over the next few months.  Read more

First, They Came for the Catholics

Michelle Malkin warns that the Obama administration’s ultimate goal is to shut down health care providers.  She begins her piece:

President Obama and his radical feminist enforcers have had it in for Catholic medical providers from the get-go. It’s about time all people of faith fought back against this unprecedented encroachment on religious liberty. First, they came for the Catholics. Who’s next? Read more

Apostates

by Mike Ratliff

12 “If you hear in one of your cities, which the LORD your God is giving you to live in, anyone saying that 13 some worthless men have gone out from among you and have seduced the inhabitants of their city, saying, ‘Let us go and serve other gods’ (whom you have not known), 14 then you shall investigate and search out and inquire thoroughly. If it is true and the matter established that this abomination has been done among you, 15 you shall surely strike the inhabitants of that city with the edge of the sword, utterly destroying it and all that is in it and its cattle with the edge of the sword. (Deuteronomy 13:12-15 NASB)

1 Therefore, holy brethren, partakers of a heavenly calling, consider Jesus, the Apostle and High Priest of our confession; 2 He was faithful to Him who appointed Him, as Moses also was in all His house. 3 For He has been counted worthy of more glory than Moses, by just so much as the builder of the house has more honor than the house. 4 For every house is built by someone, but the builder of all things is God. 5 Now Moses was faithful in all His house as a servant, for a testimony of those things which were to be spoken later; 6 but Christ was faithful as a Son over His house—whose house we are, if we hold fast our confidence and the boast of our hope firm until the end. 7 Therefore, just as the Holy Spirit says, “TODAY IF YOU HEAR HIS VOICE, 8 DO NOT HARDEN YOUR HEARTS AS WHEN THEY PROVOKED ME, AS IN THE DAY OF TRIAL IN THE WILDERNESS, 9 WHERE YOUR FATHERS TRIED Me BY TESTING Me, AND SAW MY WORKS FOR FORTY YEARS. 10 “THEREFORE I WAS ANGRY WITH THIS GENERATION, AND SAID, ‘THEY ALWAYS GO ASTRAY IN THEIR HEART, AND THEY DID NOT KNOW MY WAYS’; 11 AS I SWORE IN MY WRATH, ‘THEY SHALL NOT ENTER MY REST.'” 12 Take care, brethren, that there not be in any one of you an evil, unbelieving heart that falls away from the living God. 13 But encourage one another day after day, as long as it is still called “Today,” so that none of you will be hardened by the deceitfulness of sin. (Hebrews 3:1-13 NASB)

It must have been about four or five years ago that I was in a discussion on this blog after I had written a piece about some of the confusing things coming from the ministry of Dr. John Piper and others. I made the comment to one of my friends that I thought that Dr. Piper needed to show the fruits of repentance for some of the things he had said and done or he would eventually be considered an apostate. Someone not in that conversation (a bottom feeder or troll??) jumped all over that statement and condemned me for calling Dr. Piper an apostate which he refused to consider because (according to him) an apostate is one who drops all pretense of Christianity and walks away from his faith. Using that reasoning those who continue to claim to be Christians even though they preach heresies such as Modalism (T.D. Jakes for instance) or deny the necessity of the Atonement and Justification by Faith alone and the reality of Hell (Rob Bell for instance) or those who insist on Christianity that is forever changing according to whatever society demands or wants (pragmatism) and insist that doctrine is not needed, but works is what God wants (Rick Warren for instance) are Christians along with the Roman Catholics, Mormans, and anyone else who claims that they are. Of course then there are those fellas (Steven Furtick, and James MacDonald for instance) who are all about erecting “cool” idolatrous worship which is really all about themselves and they sell this product to other wannabe preacherboys who want to be rich and famous like them. Do you see the common denominator in all this? Is any of what these people do about God and his glory? Is it about the edification of the Body of Christ through the genuine worship of God for his glory alone? No, it is about making money and becoming famous while fleecing the sheep who have been duped into thinking its all about the gospel. Have you noticed that these people never talk about the gospel without talking about money?

(click here to read this post)

British Archbishop Warns Against 'Dictator' Government If Gay Marriage is Imposed

The Christian Post reports:

The Archbishop of York, the second highest figure in the Church of England, has spoken out in opposition to gay marriage weeks ahead of a government consultation on the issue, saying it is not the role of the state to redefine marriage.

Dr John Sentamu has told The Daily Telegraph that marriage is a union between one man and one woman, and suggested that the government would be acting like “dictators” if they tried to change it.

“Marriage is a relationship between a man and a woman,” says Sentamu. “I don’t think it is the role of the state to define what marriage is. It is set in tradition and history and you can’t just [change it] overnight, no matter how powerful you are.   Read more