The transforming power of gratitude

17 ὥστε εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινὴ κτίσις· τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονεν καινά. (2 Corinthians 5:17 NA28)

17 Therefore, if anyone is in Christ he is a new creation; the old things passed away, behold he has become new. (2 Corinthians 5:17 translated from the NA28 Greek text)

When Christ comes into your life, your life changes. God’s Word everywhere declares that a change is automatic when someone truly believes. However, this is not entirely a passive thing. There is something called walking in repentance that is our part. I am sure all of you know someone or you may have personal testimony pertaining to struggling with sin or sins for years that seemed to cling very close and no matter what, freedom from the sin(s) seemed like chains in prison. However we are commanded to not sin like that aren’t we? View article →

Idolatry and the Holiness of God

1 Then God said to Jacob, “Arise, go up to Bethel and live there, and make an altar there to God, who appeared to you when you fled from your brother Esau.” 2 So Jacob said to his household and to all who were with him, “Put away the foreign gods which are among you, and purify yourselves and change your garments; 3 and let us arise and go up to Bethel, and I will make an altar there to God, who answered me in the day of my distress and has been with me wherever I have gone.”  (Genesis 35:1-3 NASB)
idolatry 1: the worship of a physical object as a god 2: immoderate attachment or devotion to something (from Webster’s Ninth Collegiate Dictionary)

I’m sure that most Christians’ conception of idolatry is one in which people fall down and worship some statue or image or a facsimile of something that appears to resemble a god. While that is an example of idolatry there is a more subtle form of idolatry that all people are neck deep in outside of the grace of God. If we look closely at the dictionary definition I placed near the top of this post, we will see that the first definition is our conception while the second is the reality that we must all agree that we are guilty of. The last word in that definition could easily be changed from “something” to “someone.” Then all we have to do is look in a mirror to see who that someone is. We are all guilty of idolatry to some level.

What is Total Inability?

9 What then? Are we better than they? Not at all; for we have already charged that both Jews and Greeks are all under sin; 10 as it is written, “ There is none righteous, not even one; 11 There is none who understands, There is none who seeks for God; 12 All have turned aside, together they have become useless; There is none who does good, There is not even one.” 13 “ Their throat is an open grave, With their tongues they keep deceiving,” “ The poison of asps is under their lips”; 14 “ Whose mouth is full of cursing and bitterness”; 15 “ Their feet are swift to shed blood, 16 Destruction and misery are in their paths, 17 And the path of peace they have not known.” 18 “ There is no fear of God before their eyes.” (Romans 3:9-18 NASB)

The “T” in the Doctrines of Grace “TULIP” acronym stands for “Total Depravity.” The name for this point is unfortunate. While what it implies is true, it also lends a definition to this point that gives many people the wrong idea about what we are saying when unregenerate Man is totally depraved. That makes it sound like all outside of Christ are monsters. In a spiritual sense that is true, but in our experience in this world, some people are better than others. There are horrible criminals, such as terrorists, to be sure, but there are also very charitable people who do good works who would be insulted if you called them Christian. View article →

What is Preserving Grace?

28 κἀγὼ δίδωμι αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον καὶ οὐ μὴ ἀπόλωνται εἰς τὸν αἰῶνα καὶ οὐχ ἁρπάσει τις αὐτὰ ἐκ τῆς χειρός μου. 29 ὁ πατήρ μου ὃ δέδωκέν μοι πάντων μεῖζόν ἐστιν, καὶ οὐδεὶς δύναται ἁρπάζειν ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ πατρός. 30 ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν. (John 10:28-30 NA28)

28 And I give to them eternal life and they will never perish into the age, and no one will snatch them out of my hand. 29 My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of the hand of the Father. 30 I and the Father are one. (John 10:28-30 translated from the NA28 Greek text)

I have always been puzzled why some become so angry when we declare the doctrine of eternal security of God’s people. Of course, those who do are the very same ones whose theology is man-centered and, therefore, based on the “Free-Will” of man, which is found nowhere in the Bible. When the will of man is discussed in God’s Word it talks of it being enslaved to his sinful nature and how the washing of regeneration at the working of God in man’s salvation, his will becomes free from that bondage. In any case, when we do declare the doctrine of the eternal security of God’s people, it is perhaps clearer to speak of their preservation rather than their perseverance. Perseverance means continued adherence to a belief despite discouragement and opposition. However, the reason believers persevere in faith and obedience is not the strength of their own commitment, but that Jesus Christ through the Holy Spirit preserves them through Preserving Grace. View article →

Our Old Natures Never Die

In this devotional/teaching Pastor Ray Stedman reminds us that our old natures never die and we can be confused by its deceptiveness. His teaching is from Genesis 20:10: “And Abimelech asked Abraham, What was your reason for doing this?”

Has anyone had to say to you, As a Christian, what were you thinking of when you did this thing? Have you ever had to say it to yourself: What got into me anyway? I thought I was further along in the Christian life than this. Here I have done this thing that I thought had long ago passed out of my life. Whatever got into me? If you have ever had to ask yourself that, you need to learn the lesson Abraham had to learn here.

You are still capable of the worst sin that you have ever committed—and more. Abraham has been a coward for thirty years, and he is still capable of being the same coward he was at the beginning, hiding behind his wife, subjecting her to dishonor and disgrace and shame in order to protect his own skin.

This old nature with which we are born, which is perverted and twisted so that it never operates as God intended it to, is totally depraved. That does not mean that it cannot do what appears to be nice things in the eyes of others and even of ourselves. There is something about the old self, the flesh, which is able to simulate righteousness. In the flesh’s pursuit after pseudorighteousness, even if it succeeds in an outward demonstration of a sweet and lovely nature, it has never achieved anything but self-righteousness. Self-righteousness always demands self-praise, a longing to be admired and to win the attention of others. If you fail in your pursuit of self-righteousness, the result is self-pity. Either way, it is the flesh, and it can never please God. This is why when God comes into the human heart through Christ, He never tries to do anything about cleaning up that old nature. He writes it off as worthless. No matter how it looks in the eyes of others, if it comes from the self-advancing, self-centered core, it is worthless, and it always will be. What you now are in the flesh you always will be, if you live a hundred years. If you lay hold of that concept, you will find it one of the most encouraging truths in your Christian life, because it will release you from that awful burden of self-effort that tries to make the old nature behave itself. You must renounce self as the Word of God tells you to and quit feeding it, protecting it, polishing it up, trying to make it look good. Give it up. Accept all that Jesus Christ is in you and wants to be through you, for His nature is perfect.

Any dependence upon self always results in the kind of experience that Abraham had. After thirty years of walking with God and learning wonderful lessons in the spiritual life, the minute he steps out of a dependence upon God, he steps back into that same ugly nature he had in the beginning, and it is unchanged after thirty years. Old natures have to be kept under control by walking in the Spirit. Live by the Spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature, Paul tells us (Galatians 5:16).

(Source)

Amen, amen I say to you, unless one is born again, he is not able to see the Kingdom of God

3 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. (John 3:3 NA28)

3 Jesus answered and said to Him, “Amen, amen I say to you, unless one is born again, he is not able to see the Kingdom of God.” (John 3:3 translated from the NA28 Greek text)

What causes corruption of the Gospel message? A careful study of John’s account of our Lord’s earthly ministry reveals what? John makes it clear that all through our Lord’s earthly ministry He  was in constant contention with the Jewish religious leaders. However, John also makes it clear that Jesus came to Israel to reveal the Father to them proving that He, the Son, was deity, to live a perfect, sinless life and then lay His life down voluntarily to purchase those who were chosen before the foundation of the world with the price of His blood. His perfect sacrifice was their propitiation. We learn these things and so much more by going to the Word and learning from the Holy Spirit as He transforms our minds as we submit to it. Studies into the Word, like this one, are sorely needed in the Body of Christ. I would hate to be a Pastor whose time has come to stand before our Lord to give an account that had sold out and ministered in a way that simply tickled itching ears. View article →

John 3:16

16 οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλʼ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. (John 3:16 NA28)

16 For God so loved the world that He gave His only son that everyone believing in Him should not perish but have life eternal. (John 3:16 translated from the NA28 Greek text)

The first verse I memorized in Sunday School as a child was John 3:16 from the King James Bible. This must have been sometime around 1956-1957 since I did not learn to read until the 1st grade. My mother even had a plaque made with that verse on it and put it on the wall over my bed. I still have the little white New Testament I got for memorizing the most verses in my class that year. So what? When I look back on my life from that point to the time God had mercy on me in 1986, I am truly amazed that He did at all. Since the time I came to know Christ, I have known much of both of the tender mercies of our Lord as well as His flail of tribulation. My brethren, the school of the cross is the school of light, it discovers the world’s vanity, baseness, and wickedness, and lets us see more of God’s mind. Out of dark affliction comes a spiritual light. With that, let us look at John 3:16-21. View article →

You must first believe in order to abide

38 καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ὑμῖν μένοντα, ὅτι ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος, τούτῳ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε. (John 5:38 NA28)

38 “And His Word you do not have abiding in you because He whom He sent, this one you do not believe.” (John 5:38 translated from the NA28 Greek text)

In John 5:30-47 the apostle gives us several witnesses to establish the truthfulness and genuiness of Jesus Christ and His ministry. Our Lord Jesus presented these witnesses who testified to His identity as the Son to those who opposed Him. The first witness given is John the Baptist in vv32-35. The second witness is our Lord’s own words in vv 35, 36. The third witness is the Father in vv 37, 38. The fourth witness is the Old Testament Scriptures in vv 39-47. However, as is the case from this point to the end of John, those who most vehemently opposed our Lord and His ministry, refused to believe. View article →

The Gospel and Paul and Silas in Philippi

11 Ἀναχθέντες δὲ ἀπὸ Τρῳάδος εὐθυδρομήσαμεν εἰς Σαμοθρᾴκην, τῇ δὲ ἐπιούσῃ εἰς Νέαν πόλιν 12 κἀκεῖθεν εἰς Φιλίππους, ἥτις ἐστὶν πρώτη [ς] μερίδος τῆς Μακεδονίας πόλις, κολωνία. Ἦμεν δὲ ἐν ταύτῃ τῇ πόλει διατρίβοντες ἡμέρας τινάς. (Acts 16:11-12 NA28)

11 And having set sail from Troas, we ran a straight course to Samothrace, and on the next day to Neapolis 12 and from there to Philippi, which is a prominent city of the District of Macedonia, a colony, and we stayed in this city some days. (Acts 16:11-12  translated from the NA28 Greek text)

As you know, Paul’s friend and companion Luke wrote the book of Acts in the New Testament. In Acts 16:10, we read that after Paul had seen the vision to leave Asia and come to Europe after seeking the will of God for the next focus of his missionary journey, Luke includes himself in the narrative as an eyewitness, therefore, his account of what happened to Paul and Silas in Philippi are given as one who was there. View article →

Christ the wisdom and power of God vs gospel contextualization

18 Ὁ λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστίν, τοῖς δὲ σῳζομένοις ἡμῖν δύναμις θεοῦ ἐστιν. 19 γέγραπται γάρ· ἀπολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν καὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀθετήσω. (1 Corinthians 1:18-19 NA28)

18 For the word of the cross to those perishing is senseless, but to us being saved, it is the power of God 19 for it has been written, ‘I will destroy the wisdom of the wise ones and the understanding of the intelligent I will set aside.’ (1 Corinthians 1:18-19 translated from the NA28 Greek text)

Look around at those man-focused, pragmatic, seeker-sensitive “churches” in our time. They may vary in many ways, but there is a commonality that marks them all as products of the spirit of Laodicea (Revelation 3:14-22) rather than the spirit of Philadelphia (Revelation 3:7-13). That commonality is seen in the passage I placed at the top of this post. It is what makes them of the spirit of Laodicea. They are structured and operate according to the wisdom of men. Their very way of handling the gospel of our Lord Jesus Christ depletes the cross of its power. What do I mean? When the “so-called gospel” that is “preached” is given in a way that intentionally removes its offense and an attempt is made to make it sensible to the lost and dying world by removing the blood and removing the necessity of our Lord’s death for those who owed a debt to God they could not pay, what is given is more of a sales pitch and self-help remedy. All this does is create a body of people who are neither cold nor hot. No, they believe they have everything and are right with God, but are in reality, wretched, pitiable, poor, blind, and naked who are simply ready for the next deceiver to come along. View article →

The Gospel of our Lord Jesus Christ vs the man-made gospel

11 Γνωρίζω γὰρ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπʼ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον· 12 οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτὸ οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ διʼ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ. (Galatians 1:11-12 NA28)

11 For I make known to you brothers, the gospel that I preached, is not according to man. 12 For I neither received it from man nor was I taught it, but I received it through a revelation of Jesus Christ. (Galatians 1:11-12 translated from the NA28 Greek text)

The εὐαγγέλιον or euaggelion, which the word “gospel” above translates, means “good message” or “good news.” What Paul stated in Galatians 1:11,12 is vital for us to grasp. Those of us who are in Christ can proclaim this εὐαγγέλιον for it is a message of very good news about something our Lord Jesus Christ has done on our behalf, but we cannot “be the gospel” nor can we “live the gospel.” It is a message of Christ’s work of redemption that was successful. He died on that cross and in so doing, His perfect obedience was made available to be imputed to all who believe this εὐαγγέλιον and in so doing, receive Christ as Lord and Saviour in repentance being saved by God’s grace through faith. In this, the Father justifies them, imputing Christ’s perfect righteousness to their account. This is possible because, while he was on that cross, their unrighteousness was imputed to his account and through his death, he became their propitiation. This εὐαγγέλιον  is indeed good news because it means Christians do not have to work their way to God. Their salvation according to Ephesians 1,2 is actually God’s work entirely, not theirs. The preaching of the gospel is a call to repent and believe, which is how those effectually called by God do become Christians receiving Christ as Lord and Saviour. Now, is that the gospel prevalently heard in the visible church in our time? View article →

Antinomianism, Christless Christianity, and Christian Authenticity

28 Καὶ νῦν, τεκνία, μένετε ἐν αὐτῷ, ἵνα ἐὰν φανερωθῇ σχῶμεν παρρησίαν καὶ μὴ αἰσχυνθῶμεν ἀπʼ αὐτοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ. 29 ἐὰν εἰδῆτε ὅτι δίκαιός ἐστιν, γινώσκετε ὅτι καὶ πᾶς ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην ἐξ αὐτοῦ γεγέννηται. (1 John 2:28-29 NA28)

28 And now little children, abide in him that when his is manifested we may have confidence and not be ashamed before him at his coming. 29 Since you know that he is righteous, you also know that everyone practicing righteousness has been born of him. (1 John 2:28-29 translated from the NA28 Greek text)

Antinomianism is an attempt to claim to be Christian without Christ being Lord of a believer’s life. Christless Christianity is a man-made religiosity in the form of Christianity, but totally denying the power of our Saviour and Lord because those within are neither rooted nor grounded in Christ. This man-made religion offers only “feelings” and the forms of religiosity (dead works) in an attempt to assuage the consciences of those ensnared in it  just as does Antiomianism. On the other hand, genuine Christianity can be put to the test and those who are in Christ can know if they are truly saved. This is called assurance. All false religions have people looking within to find that change within the inner person to see if that “salvation has really happened.” Only genuine Christianity looks at undeniable proof. View article →

Christian Hope

13 Ὁ δὲ θεὸς τῆς ἐλπίδος πληρώσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς καὶ εἰρήνης ἐν τῷ πιστεύειν, εἰς τὸ περισσεύειν ὑμᾶς ἐν τῇ ἐλπίδι ἐν δυνάμει πνεύματος ἁγίου. (Romans 15:13 NA28)

13 Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing for you to abound in hope by the power of the Holy Spirit. (Romans 15:13 translated from the NA28 Greek text)

The concept of “hope” as it is viewed in the world today, and, sadly, by much of what calls itself “Christian” is an expression of a wish or a want, such as, “I sure do hope I get…,” or “I sure hope I do not get…” In this, there is no certainty in its usage. However, in Romans 15:13 (above) for example, the Greek noun which is the lexical root for both ἐλπίδος and ἐλπίδι, which is ἐλπίς or elpis speaks of a “desire of some good with expectation of obtaining it.” The Christian concept of our hope in Christ, our blessed hope, is exactly this. We are not hoping, as the world does like football fans that our favorite team will win a game or even the title of conference or whatever. That is not what we base our hope upon. No, our hope is based upon certainty. View article →

What does it mean to be filled by the Spirit?

18 καὶ μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ᾧ ἐστιν ἀσωτία, ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν πνεύματι, (Ephesians 5:18 NA28)

18 And do not become drunk with wine in which is dissipation, but be filled by the Spirit, (Ephesians 5:18 translated from the NA28 Greek text)

What does it mean for a Christian to be “filled” by the Holy Spirit? In my translation above the preposition “by” renders the Greek word ἐν (en), “in, with, by, among, at, on, when, to, as, for, through, while, within, of, about, into, because, during, throughout, before, under.” Why did I render it as “by” instead of “with?” As Louis Sperry Chafer said, “It is not a matter of acquiring more of the Spirit, but rather of the Spirit of God acquiring all of the individual.”1 The believer who is Spirit-filled is influenced by the Spirit and nothing else while those who are not, are more influenced by the temporal. To be filled by the Spirit is to have our thoughts, desires, values, motives, goals, priorities, and all else set on spiritual things and spiritual growth. View article →

What is it that marks a genuine Christian?

1 Therefore, putting aside all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander, 2 like newborn babies, long for the pure milk of the word, so that by it you may grow in respect to salvation, 3 if you have tasted the kindness of the Lord. 1 Peter 2:1-3 NASB

When the Manhattan Declaration controversy came about back in 2009, it was truly amazing how God used that to clarify the dividing line between true Christianity born from above and that which is a manmade facsimile, which is, of course, not genuine. That dividing line was very precise. On one side were those who took a stand against signing the declaration because it stated that all who signed it were in agreement based on a fellowship of common beliefs. It inferred that within those common beliefs was that all practiced the sharing of the Gospel. The refusal to sign the document was because they would have by signing it, in essence, been showing an agreement with some who call themselves Christians, but who do not hold to the same concept of what the Gospel is in accordance to that held by Orthodox Evangelicals. In other words, this declaration was a means to make the Gospel an unimportant side issue. View article →

Jesus Christ, the express image of God

1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 2 He was in the beginning with God. John 1:1-2 NASB

I heard a sermon once a long time ago in which the preacher defined a cult as any religious group that called itself Christian but denied the orthodox view of our Triune God. That means that those who deny the Doctrine of the Trinity, according to that definition, are not Christians, but heretics. The man-centered part of each of us, that is the flesh, rebels from such a strict “legalistic” view, but as our faith becomes more and more God Centered in all its aspects, that view becomes entirely justified in our hearts because as we come to know God as He reveals Himself to His children, we will not doubt His Word nor will we attempt to overlay His truth with “altered” truth nor will we add to it nor subtract from it nor take it out of context in order to make it more man centered. If we compromised and did those things we would do so in order to become more acceptable to the majority and not be excluded and hated by the world and those who call themselves Christians, but who are really just part of the world system. View article →

Wisdom from above vs man’s wisdom

16 Do not be deceived, my beloved brethren. 17 Every good thing given and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shifting shadow. James 1:16-17 NASB

With Brian McLaren and his followers showing their true colors proclaiming that they are working to recreate the Church, to bring in a new form of Christianity, we must go back to the root of the matter. We must show what truth is and what it is not. Yes, we are in a post-modern culture that is relativistic, but that does not mean that we have to succumb to that fatal disease. If we are in Christ then we are new creations.

Therefore if anyone is in Christ, he is a new creature; the old things passed away; behold, new things have come. 2 Corinthians 5:17 NASB

This means we are not destined to the spiritual ignorance and blindness with which we were born, but have been changed through the washing of regeneration (Titus 3:5) being resurrected from spiritual death unto reconciliation and renewal of the Holy Spirit. Therefore, we have the freedom in Christ to know the truth, hold the truth, believe the truth, and stand firmly within it in His power as He sustains us and keeps us from succumbing to the lies and spiritual mediocrity of this lost and dying world and the charlatans who profess to be Christian theologians, but who are ignorant of God’s wisdom from above knowing only human wisdom. View article →

Dead to sin, alive to God – Sanctification

21 For you have been called for this purpose, since Christ also suffered for you, leaving you an example for you to follow in His steps, 22 who committed no sin, nor was any deceit found in His mouth; 23 and while being reviled, He did not revile in return; while suffering, He uttered no threats, but kept entrusting Himself to Him who judges righteously; 24 and He Himself bore our sins in His body on the cross, so that we might die to sin and live to righteousness; for by His wounds you were healed. 25 For you were continually straying like sheep, but now you have returned to the Shepherd and Guardian of your souls. 1 Peter 2:21-25 NASB

The Lord gave the Church a wonderful gift when He knocked Saul of Tarsus off his horse and effectually called Him to be His Apostle. His Epistle to the Romans is a huge piece of the doctrinal foundation of the Church. In Romans 3:20-5:21 he covered the doctrine of justification. This is God’s declaring the believing sinner righteous. In Romans 6:1-8:39 he covers the practical ramifications of this justification. This is the doctrine of sanctification, which is God’s producing actual righteousness in the believer. Many take missteps in their theology by confusing these two aspects of our salvation. Justification is a legal term referring to a judge declaring a person charged with a crime to be not guilty. When a sinner believes the Gospel by God’s grace through faith, He justifies them. This is His monergistic work, His alone. On the other hand, sanctification is the synergistic work of God and the believer in “working out the believer’s salvation with fear and trembling.” This is the work of transforming the believer into one who bears Christ’s very character. View article →

What is the source of true joy?

21 “ Not everyone who says to Me, ‘Lord, Lord,’ will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of My Father who is in heaven will enter. 22 Many will say to Me on that day, ‘Lord, Lord, did we not prophesy in Your name, and in Your name cast out demons, and in Your name perform many miracles? ’ 23 And then I will declare to them, ‘I never knew you; depart from ME, you who practice lawlessness. ’ 24 “Therefore everyone who hears these words of Mine and acts on them, may be compared to a wise man who built his house on the rock. 25 And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and slammed against that house; and yet it did not fall, for it had been founded on the rock. 26 Everyone who hears these words of Mine and does not act on them, will be like a foolish man who built his house on the sand. 27 The rain fell, and the floods came, and the winds blew and slammed against that house; and it fell—and great was its fall.” Matthew 7:21-27 NASB

One of my first posts, What is Joy?, which I wrote on January 10, 2006, has a read rate of 5 per day. This is obviously because it is returned in search engines to people seeking some truth about Biblical Joy, which is a constant theme throughout God’s Word. This tells us that most Christians are seeking joy and are, perhaps, perplexed because their circumstances are anything but joyful. Our Lord gave us the example through the way He walked throughout His earthly ministry in which we are given what true joy is and how we must live in order to obtain it. The following passage is right in the middle of that part of John’s Gospel dealing with the Samaritan woman at the well. View article →

Fight the good fight of faith; take hold of the eternal life to which you were called, and you made the good confession in the presence of many witnesses

38 So in the present case, I say to you, stay away from these men and let them alone, for if this plan or action is of men, it will be overthrown; 39 but if it is of God, you will not be able to overthrow them; or else you may even be found fighting against God.” 40 They took his advice; and after calling the apostles in, they flogged them and ordered them not to speak in the name of Jesus, and then released them. 41 So they went on their way from the presence of the Council, rejoicing that they had been considered worthy to suffer shame for His name. Acts 5:38-41 NASB

A good friend informed me of an incident in his life in which he had suffered some extreme personal costliness by standing firm and not giving in to the lies about God and our faith. I could tell he was in a great deal of anxiety and pain. He was also perplexed about many things. I asked God what I should do. Should I try to comfort him? Should I try to encourage him? How was I to do either? All through this there was a nagging voice attempting to blame me and what I teach here as being the cause of my friend’s pain. This voice also attempted to warn me not to try to encourage him with the passage from Acts 5 (above) that was being laid on my heart as I prayed because then that would open me up to criticism. View article →

Test yourselves to see if you are in the faith; examine yourselves

21 “ Not everyone who says to Me, ‘Lord, Lord,’ will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of My Father who is in heaven will enter. 22 Many will say to Me on that day, ‘Lord, Lord, did we not prophesy in Your name, and in Your name cast out demons, and in Your name perform many miracles? ’ 23 And then I will declare to them, ‘I never knew you; depart from ME, you who practice lawlessness.’ Matthew 7:21-23 NASB

The best test of everything is not how it appears here and now. Unlike those preachers who draw throngs of people to hear their, “Have your best life now!” sermons, those with real godly wisdom know that the best tests of everything is how it will appear in the moment of death, in the morning of resurrection, and at the day of judgment. Thankfully, the Word of God does give us the truth about these things. Let’s take a long slow look at Matthew 7:21-23 where our Lord lays it out very clearly about people who will find that what they believed to be true about their eternal state is nothing more than the product of self-deception. View article →

I felt the necessity to write to you appealing that you contend earnestly for the faith which was once for all handed down to the saints

3 Beloved, while I was making every effort to write you about our common salvation, I felt the necessity to write to you appealing that you contend earnestly for the faith which was once for all handed down to the saints. 4 For certain persons have crept in unnoticed, those who were long beforehand marked out for this condemnation, ungodly persons who turn the grace of our God into licentiousness and deny our only Master and Lord, Jesus Christ. Jude 1:3-4 NASB

Carefully read the passage above my brethren. The writer of the Epistle of Jude is the brother of James, the well-known leader of the Jerusalem church (Acts 12:17; 15:13; 21;18; Galatians 2:9) and, therefore, the half-brother of our Lord Jesus Christ. In v3 we read that Jude had intended to write a letter on salvation as the common blessing enjoyed by all true believers. This intent was probably to emphasize unity and fellowship among believers as he reminded them that God is no respecter of persons, however, his plans were changed. He doesn’t say why he “found it necessary” to write something else, but what we have in this letter is actually a call to battle for the truth in light of the appearance and infiltration into the Church of apostate teachers. View article →

Our Lord’s example of being angry but not sinning

12 After this He went down to Capernaum, He and His mother and His brothers and His disciples; and they stayed there a few days. 13 The Passover of the Jews was near, and Jesus went up to Jerusalem. 14 And He found in the temple those who were selling oxen and sheep and doves, and the money changers seated at their tables. 15 And He made a scourge of cords, and drove them all out of the temple, with the sheep and the oxen; and He poured out the coins of the money changers and overturned their tables; 16 and to those who were selling the doves He said, “Take these things away; stop making My Father’s house a place of business.” John 2:12-16 NASB

Some today have made a caricature of our Lord Jesus Christ. This man-made image is far from the truth we see in Sacred Scripture. There have been some who have even portrayed the Bible as revealing two separate “Gods,” the mean, angry God of the Old Testament, and the kind, gentle Jesus of the New Testament. The former is an image contrived by those who resent God’s commands for holiness and righteousness while the latter is vastly incomplete and derived by those who are either ignorant of what the New Testament teaches about our Lord or they are deliberately ignoring what it says. View article →

Who is the knower of hearts?

8 καὶ ὁ καρδιογνώστης θεὸς ἐμαρτύρησεν αὐτοῖς δοὺς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον καθὼς καὶ ἡμῖν 9 καὶ οὐθὲν διέκρινεν μεταξὺ ἡμῶν τε καὶ αὐτῶν τῇ πίστει καθαρίσας τὰς καρδίας αὐτῶν. (Acts 15:8-9 NA28)

8 And the knower of hearts, God, bore witness to them having given to them the Holy Spirit just as to us, 9 and He differentiated nothing between them, and us having cleansed their hearts by faith. (Acts 15:8-9 translated from the NA28 Greek text)

God is omniscient, which means that He knows all things. What is puzzling to me at times is that so many who profess to be Christians either do not understand what this really means or, their hearts are so hard in their unbelief that the “god” of their “faith” is one of their own making, hence, they live and “do their religion” in ways that are “of the world” and in no way could be called Biblical Christianity. Within that paradigm are all forms of man-focused religiosity that came into being, at least in the U.S., about the time of the Second Great Awakening. It was at that time that preaching the Gospel, coming together as a local body of believers to worship, pray together, and hear the Word of God opened and rightly divided was hijacked and made to be seen as something “old fashioned” or “boring.” Instead, so-called Christian leaders sought the tent revivals and continual crusade atmosphere that was much more conducive to large numbers of “conversions.” Forget the fact that very few of those “conversions” actually “stuck.” View article →

The one who practices sin is of the devil

7 Little children, make sure no one deceives you; the one who practices righteousness is righteous, just as He is righteous; 8 the one who practices sin is of the devil; for the devil has sinned from the beginning. The Son of God appeared for this purpose, to destroy the works of the devil. 1 John 3:7-8 NASB

Relativism is the fatal disease of the unregenerate heart. Obviously, it is a self-focused relativism. Everyone is unique, but we have this built-in sense of ‘fairness’ that is antithetical to God’s Sovereignty. Several years ago, before our brother Ken Silva died, he came under attack from some “emergence boyz” in a satirical article portraying him killing a beast on the beach. The creature was called an EvanJellyFish. Ken killed it even though every now and then the beast said something that might be considered edifying. Ah, now we are back in that comfortable realm of relativism. It goes something like this, “Hey man, why are you attacking this brother in Christ? Look, he may practice Yoga and Contemplative Prayer and lead his congregation to pray to Mother God, but hey, look at all the edifying and nice things he says in this book he just wrote!” Is this ancient history? Just a few days ago I was on Facebook and was reading a post about Rick Warren. I was reading some of the comments then, BOOM, out of nowhere there was a very angry commenter descending from a cloud of self-righteousness condemning everyone who dared say anything negative about Rick Warren. Oh sure he had issues and said some heretical things here and there and was buddying up with the Pope, but hey, look at his terrific Daniel Plan… That my brothers and sisters in Christ are the words of someone who thinks that the truth is truth because they think it is, but they do not know the words of God, the truth, because they do not hear them (John 8:46). View article →