Is it okay for Christians to participate in civil disobedience?

Πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω. οὐ γὰρ ἔστιν ἐξουσία εἰ μὴ ὑπὸ θεοῦ, αἱ δὲ οὖσαι ὑπὸ θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν. ὥστε ὁ ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ τῇ τοῦ θεοῦ διαταγῇ ἀνθέστηκεν, οἱ δὲ ἀνθεστηκότες ἑαυτοῖς κρίμα λήμψονται. οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶν φόβος τῷ ἀγαθῷ ἔργῳ ἀλλὰ τῷ κακῷ. θέλεις δὲ μὴ φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν· τὸ ἀγαθὸν ποίει, καὶ ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς· θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν σοὶ εἰς τὸ ἀγαθόν. ἐὰν δὲ τὸ κακὸν ποιῇς, φοβοῦ· οὐ γὰρ εἰκῇ τὴν μάχαιραν φορεῖ· θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν ἔκδικος εἰς ὀργὴν τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι. διὸ ἀνάγκη ὑποτάσσεσθαι, οὐ μόνον διὰ τὴν ὀργὴν ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν συνείδησιν. διὰ τοῦτο γὰρ καὶ φόρους τελεῖτε· λειτουργοὶ γὰρ θεοῦ εἰσιν εἰς αὐτὸ τοῦτο προσκαρτεροῦντες. ἀπόδοτε πᾶσιν τὰς ὀφειλάς, τῷ τὸν φόρον τὸν φόρον, τῷ τὸ τέλος τὸ τέλος, τῷ τὸν φόβον τὸν φόβον, τῷ τὴν τιμὴν τὴν τιμήν. Romans 13:1–7, NA28

Let every person be subject to the governing authorities. For there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Therefore whoever resists the authorities resists what God has appointed, and those who resist will incur judgment. For rulers are not a terror to good conduct, but to bad. Would you have no fear of the one who is in authority? Then do what is good, and you will receive his approval, for he is God’s servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for he does not bear the sword in vain. For he is the servant of God, an avenger who carries out God’s wrath on the wrongdoer. Therefore one must be in subjection, not only to avoid God’s wrath but also for the sake of conscience. For because of this you also pay taxes, for the authorities are ministers of God, attending to this very thing. Pay to all what is owed to them: taxes to whom taxes are owed, revenue to whom revenue is owed, respect to whom respect is owed, honor to whom honor is owed. Romans 13:1–7, ESV

God is the sovereign ruler of the Universe. All of creation is subject to Him. He is the one who hung the Earth on nothing and set boundaries of the seas. He is the one who established the authority system that governs the peoples of the Earth. Is it okay for Christians to participate in Civil Disobedience then? Should the Church rule over government or should the government rule over the Church? God has setup the correct order of things.

View article →

False prophets utter falsehood and God is against them

The word of the LORD came to me: “Son of man, prophesy against the prophets of Israel, who are prophesying, and say to those who prophesy from their own hearts: ‘Hear the word of the LORD!’ Thus says the Lord GOD, Woe to the foolish prophets who follow their own spirit, and have seen nothing! Your prophets have been like jackals among ruins, O Israel. You have not gone up into the breaches, or built up a wall for the house of Israel, that it might stand in battle in the day of the LORD. They have seen false visions and lying divinations. They say, ‘Declares the LORD,’ when the LORD has not sent them, and yet they expect him to fulfill their word. Have you not seen a false vision and uttered a lying divination, whenever you have said, ‘Declares the LORD,’ although I have not spoken?” Ezekiel 13:1–7, ESV

A false prophet is one who claims to teach the truth from God and His Word, but who actually teaches from the counsel of his or her own heart. God is forever unchanging. He is immutable. His ways never change. His standards never change. At the time of Ezekiel, the kingdom of Judah had become consumed with idolatry. The people mixed Temple worship of YHWH with the worst forms of idol worship. They had taken on the culture and religion of the nations around them. Their culture had become pluralized. They were no longer a separate and unique people from the rest of the nations. The mechanism in people that powers this is compromise. The standard for God’s people has always been to be eternally focused with God in control. Compromise always moves God’s people to make decisions that are temporally focused, but, on the other hand, obedience to God is always counter to the demands of culture and the temporal.

View article →

Do not be anxious about your life!

“Therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing?” Matthew 6:25, ESV

God’s Kingdom is real. It is not completely fulfilled in this world. It exists in the hearts of His people here, but in eternity, it is totally manifest. God is transcendent. He is not affected in any way by His creation, the Universe. However, He is also imminent in that He sent His beloved son as a Man to become the New Adam. He did this to start the process of developing Kingdom Life in this world. Our Lord’s atoning work on the Cross purchased His people by His blood. All those believe and repent as God effectually calls them. They are regenerated. This changes them forever. They become like unto their Lord. The Kingdom of God becomes manifest in their lives as the old man remains, but is displaced over time through the sanctifying work of the Holy Spirit. We await the return of our Lord to fulfill His Kingdom. In the meantime we must learn how to conform ourselves to Kingdom Life in this world. In Matthew 6:1–7:12 our Lord sets forth principles for spirituality in religious life, everyday life, and community relationships.

View article →

The Christian is a new creation

What shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? By no means! How can we who died to sin still live in it? Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were buried therefore with him by baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. For if we have been united with him in a death like his, we shall certainly be united with him in a resurrection like his. We know that our old self was crucified with him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. For one who has died has been set free from sin. Now if we have died with Christ, we believe that we will also live with him. We know that Christ, being raised from the dead, will never die again; death no longer has dominion over him. For the death he died he died to sin, once for all, but the life he lives he lives to God. So you also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus. Let not sin therefore reign in your mortal body, to make you obey its passions. Do not present your members to sin as instruments for unrighteousness, but present yourselves to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as instruments for righteousness. For sin will have no dominion over you, since you are not under law but under grace. Romans 6:1–14, ESV

The Doctrine of Regeneration tells Christians that the life they live now will not be as it once was, but will take on the characteristics of regeneration. The Christian is a new creation. The attributes of this pertain to spiritual quality rather than physical substance, however, the evidence of it will become manifest in how the Christian walks through each day and deals with the circumstances of life.

View article →

Gratitude will free you!

ὥστε εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινὴ κτίσις· τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονεν καινά. 2 Corinthians 5:17, NA28

Therefore, if anyone is in Christ he is a new creation; the old things passed away, behold he has become new. 2 Corinthians 5:17, translated from the NA28 Greek text

When Christ comes into your life, your life changes. God’s Word everywhere declares that a change is automatic when someone truly believes. However, this is not entirely a passive thing. There is something called walking in repentance that is our part. I am sure all of you know someone or you may have personal testimony pertaining to struggling with sin or sins for years that seemed to cling very close and no matter what freedom from the sin(s) seemed like chains in prison. However we are commanded to be not sin like that aren’t we?

View article →

Jesus Christ is the I Am

God said to Moses, “I AM WHO I AM.” And he said, “Say this to the people of Israel, ‘I AM has sent me to you.’” Exodus 3:14, ESV

Sacred Scripture or the Bible, which is the living Word of God, His communication to His people, is not just a collection of writings or a simply a history. The Holy Spirit not only indwells Christians he also indwells Sacred Scripture. When believers read and study the Word of God, The Holy Spirit works through it to accomplish spiritual, eternal work within them. God communicates with His people primarily through His Word. One of the main goals in this is God’s revelation of Himself to those who love Him.

Jesus Christ is the interpretive key to Sacred Scripture. Any other hermeneutic will lead people into various forms of heresy or unbelief. If anyone has ever debated a Jehovah Witness apologist or a Morman apologist or an Islamic apologist then you know how difficult it can be to address their complete misunderstanding of who Jesus Christ is and what His role is all things pertaining to our faith and creation. However, if we do view all of scripture from this key, it enables us to see clearly the utter depravity of fallen man because it imparts this to us via God’s Word by the Holy Spirit working in our consciences and minds. We see that the Gospel is not what most of us have conceived of as we have listened to some preacher’s water-down version of it. No, we see that Christ is the center and purpose of all creation and that the Word of God clearly shows us God’s plan of redemption of those chosen before the foundation of the World.

View article →

Why Christians must walk humbly before the Lord

Israel said, “Why did you treat me so badly as to tell the man that you had another brother?” Genesis 43:5–6, ESV

Unforgiveness is poison for the Soul as it ensnares those who refuse to forgive by binding them into the prison of bitterness. This world is not a peaceful, easy, benign place. It is fallen. The world system is the product of Man’s rebellion against God. There is war. There is crime. There is oppression. People wrong other people. They place their wants and desires and perceived needs ahead of the wants and desires of others. The world system is marked by people pursuing their own no matter who gets hurt. The Christian is called to respond to the hurts and wrongs done to them in a vastly different way from the ways of the world.

View article →

If anyone loves the world, the love of the Father is not in him

You adulterous people! Do you not know that friendship with the world is enmity with God? Therefore whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. James 4:4, ESV

Compromise is a term the world system likes. In fact, the world system as we know it in our time runs on rails greased by compromise. Even though the U.S. Constitution protects the right of free speech to its citizens, the political correctness movement is doing all it can to squelch or smother the expression of “opinion” that is contrary to what it deems as inoffensive. It appears that the right of the easily offended is more protected than the right of those who speak the truth and live by it. All flavors of liberal Christianity, for example, teach that it is wrong to preach the complete Gospel of our Lord Jesus Christ. Why? It is divisive. It is exclusive. It offends. Instead, leaders with those various groups teach that we should only preach things that bring people together. Another difference between orthodox Christianity and the liberals has to do with separation from the world system. We teach what the Bible teaches, that is, Christians must not be friends of or part of the world system because those who are actually prove that they are an enemy of God. On the other hand, the liberals consistently teach that repentance is no big deal and all sorts of sins condemned in the Bible are not grounds for separation from the local body of believers.

View article →

Will the visible church soon accept legal same-sex marriages like World Vision has?

World Vision recently announced that, going forward, they will be hiring professing Christians who are in “legal same-sex marriage(s).” At the same time, World Vision confusingly claimed they are not endorsing same sex marriage via an in-house letter to their staff. All this got us to wondering about what the real issue is here. Could it be that the visible church of today is slowly apostasizing, and yet assuaging its collective conscience with the salve of legality? View article →

Standing firm as a good soldier of Christ Jesus

Indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted, while evil people and impostors will go on from bad to worse, deceiving and being deceived. 2 Timothy 3:12–13, ESV

The Christian has been called by God to serve the Lord Jesus as His bondservant (δουλος). This role of bondservant also includes being His obedient disciple and valiant warrior. I grew up in an era in which there just was not much turmoil in the churches I was part of. The Pastor was considered the one who should take moral stands on issues and proclaim the truth to those in darkness, but the rest of the folks in the church did not consider themselves soldiers of Christ Jesus except when they sang songs such as Onward Christian Soldiers. However, times have changed. There are some preachers these days that deserve a proclamation of “woe” such as this one from the Prophet Isaiah.

Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter! Isaiah 5:20, ESV

View article →

God has made foolish the wisdom of the world

Where is the one who is wise? Where is the scribe? Where is the debater of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? 1 Corinthians 1:20, ESV

I moved my writing ministry to Possessing the Treasure in 2006. Not long after that Ken Silva asked me to come on board the Christian Research Network team. It was during that period that there were some monumental battles with a group of people dedicated to shutting us down. View article →

A quick look at the doctrine of unconditional election

The Doctrine of Unconditional Election is not for sissies. What I mean by that is if we adhere to this doctrine then we had better be ready for those in unbelief to attack us with their broadsides and accusations. It seems that every Pelagian out there, whether full blown Pelagian or semi-Pelagian or Arminian, is convinced that Man is not dead in his or her trespasses and sins and is fully able to elect God or not. Of course, none of their arguments hold any water because they are derived either from man-centered philosophy or from Bible verses taken out of context (eisegesis). On the other hand, the Doctrines of Grace are all completely Biblical and are based entirely in Holy Scripture expositions done exegetically. View article →

Being a good servant of Jesus Christ

Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, for many false prophets have gone out into the world. By this you know the Spirit of God: every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God, and every spirit that does not confess Jesus is not from God. This is the spirit of the antichrist, which you heard was coming and now is in the world already. Little children, you are from God and have overcome them, for he who is in you is greater than he who is in the world. They are from the world; therefore they speak from the world, and the world listens to them. We are from God. Whoever knows God listens to us; whoever is not from God does not listen to us. By this we know the Spirit of truth and the spirit of error. 1 John 4:1–6, ESV

It is one thing to confess Christ or profess to be a Christian and quite another to live and walk before the face of God within that confession or profession in obedience to God and His Word. There are so many in our time who claim to be Christians, but whose lives are marked by them speaking and living according to the world and its ways. I, like many of you, have become very perplexed when certain Christian leaders who profess all the right things are then seen to fellowship with those who are obvious apostates or heretics. If we are not careful and properly focused in our devotion, which is the definition of godliness, we can become discouraged because we are looking to men rather than our Saviour for the proper way to walk, minister, and confront false doctrine.

View article →