Christian authenticity – do not pass judgment on one another

Τὸν δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαμβάνεσθε, μὴ εἰς διακρίσεις διαλογισμῶν. ὃς μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα, ὁ δὲ ἀσθενῶν λάχανα ἐσθίει. ὁ ἐσθίων τὸν μὴ ἐσθίοντα μὴ ἐξουθενείτω, ὁ δὲ μὴ ἐσθίων τὸν ἐσθίοντα μὴ κρινέτω, ὁ θεὸς γὰρ αὐτὸν προσελάβετο. σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην; τῷ ἰδίῳ κυρίῳ στήκει ἢ πίπτει· σταθήσεται δέ, δυνατεῖ γὰρ ὁ κύριος στῆσαι αὐτόν. Ὃς μὲν [γὰρ] κρίνει ἡμέραν παρʼ ἡμέραν, ὃς δὲ κρίνει πᾶσαν ἡμέραν· ἕκαστος ἐν τῷ ἰδίῳ νοῒ πληροφορείσθω. ὁ φρονῶν τὴν ἡμέραν κυρίῳ φρονεῖ · καὶ ὁ ἐσθίων κυρίῳ ἐσθίει, εὐχαριστεῖ γὰρ τῷ θεῷ· καὶ ὁ μὴ ἐσθίων κυρίῳ οὐκ ἐσθίει καὶ εὐχαριστεῖ τῷ θεῷ. οὐδεὶς γὰρ ἡμῶν ἑαυτῷ ζῇ καὶ οὐδεὶς ἑαυτῷ ἀποθνῄσκει· ἐάν τε γὰρ ζῶμεν, τῷ κυρίῳ ζῶμεν, ἐάν τε ἀποθνῄσκωμεν, τῷ κυρίῳ ἀποθνῄσκομεν. ἐάν τε οὖν ζῶμεν ἐάν τε ἀποθνῄσκωμεν, τοῦ κυρίου ἐσμέν. εἰς τοῦτο γὰρ Χριστὸς ἀπέθανεν καὶ ἔζησεν, ἵνα καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων κυριεύσῃ. Σὺ δὲ τί κρίνεις τὸν ἀδελφόν σου; ἢ καὶ σὺ τί ἐξουθενεῖς τὸν ἀδελφόν σου; πάντες γὰρ παραστησόμεθα τῷ βήματι τοῦ θεοῦ, γέγραπται γάρ· ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος, ὅτι ἐμοὶ κάμψει πᾶν γόνυ καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται τῷ θεῷ. ἄρα [οὖν] ἕκαστος ἡμῶν περὶ ἑαυτοῦ λόγον δώσει [τῷ θεῷ]. Μηκέτι οὖν ἀλλήλους κρίνωμεν· ἀλλὰ τοῦτο κρίνατε μᾶλλον, τὸ μὴ τιθέναι πρόσκομμα τῷ ἀδελφῷ ἢ σκάνδαλον. Romans 14:1–13, NA28

Now accept the one who is weak in faith, but not for the purpose of passing judgment on his opinions. One person has faith that he may eat all things, but he who is weak eats vegetables only. The one who eats is not to regard with contempt the one who does not eat, and the one who does not eat is not to judge the one who eats, for God has accepted him. Who are you to judge the servant of another? To his own master he stands or falls; and he will stand, for the Lord is able to make him stand. One person regards one day above another, another regards every day alike. Each person must be fully convinced in his own mind. He who observes the day, observes it for the Lord, and he who eats, does so for the Lord, for he gives thanks to God; and he who eats not, for the Lord he does not eat, and gives thanks to God. For not one of us lives for himself, and not one dies for himself; for if we live, we live for the Lord, or if we die, we die for the Lord; therefore whether we live or die, we are the Lord’s. For to this end Christ died and lived again, that He might be Lord both of the dead and of the living. But you, why do you judge your brother? Or you again, why do you regard your brother with contempt? For we will all stand before the judgment seat of God. For it is written, “As I live, says the Lord, every knee shall bow to me, And every tongue shall give praise to God.” So then each one of us will give an account of himself to God. Therefore let us not judge one another anymore, but rather determine this— not to put an obstacle or a stumbling block in a brother’s way. Romans 14:1–13, NASB

When I encounter a believer who is legalistic, no matter how well versed they are on the Biblical passages they specialize in, I know I am dealing with someone who is spiritually immature. The more mature we become in Christ the more Christlike we become and that means we do not pass judgment on those who do not understand the Law of Liberty.

View article →

Carl Trueman: Concerns with Quiverfull/Patriarchy

For anyone wanting to hear a balanced discussion about a movement within conservative Christianity known as the Quiverfull/Patriarchy movement, and the problems with it, please listen to the Sinister Headship episode of the Alliance of Confessing Evangelical’s Mortification of Spin radio show. Carl Trueman’s guest is Rachel Miller of The Aquila Report, who recently wrote an article entitled The Soul-numbing Dangers of Patriarchy.

Christine Pack and Cathy Matthews comment further on their Sola Sisters blog. View article →

Christian authenticity – fulfilling the law through love

Μηδενὶ μηδὲν ὀφείλετε εἰ μὴ τὸ ἀλλήλους ἀγαπᾶν· ὁ γὰρ ἀγαπῶν τὸν ἕτερον νόμον πεπλήρωκεν. τὸ γὰρ οὐ μοιχεύσεις, οὐ φονεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐκ ἐπιθυμήσεις, καὶ εἴ τις ἑτέρα ἐντολή, ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ ἀνακεφαλαιοῦται [ἐν τῷ] · ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. ἡ ἀγάπη τῷ πλησίον κακὸν οὐκ ἐργάζεται· πλήρωμα οὖν νόμου ἡ ἀγάπη. Καὶ τοῦτο εἰδότες τὸν καιρόν, ὅτι ὥρα ἤδη ὑμᾶς ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι, νῦν γὰρ ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία ἢ ὅτε ἐπιστεύσαμεν. ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν. ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους, ἐνδυσώμεθα [δὲ] τὰ ὅπλα τοῦ φωτός. ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν, μὴ κώμοις καὶ μέθαις, μὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ, ἀλλʼ ἐνδύσασθε τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίας. Romans 13:8–14, NA28

Owe nothing to anyone except to love one another; for he who loves his neighbor has fulfilled the law. For this, “You shall not commit adultery, You shall not murder, You shall not steal, You shall not covet,” and if there is any other commandment, it is summed up in this saying, “You shall love your neighbor as yourself.” Love does no wrong to a neighbor; therefore love is the fulfillment of the law. Do this, knowing the time, that it is already the hour for you to awaken from sleep; for now salvation is nearer to us than when we believed. The night is almost gone, and the day is near. Therefore let us lay aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Let us behave properly as in the day, not in carousing and drunkenness, not in sexual promiscuity and sensuality, not in strife and jealousy. But put on the Lord Jesus Christ, and make no provision for the flesh in regard to its lusts. Romans 13:8–14 NASB

Human Reason can be an idol. In those who consider themselves to be “intellectual” or have been educated in philosophy thereby become existentialists, Human Reason is seen as the path to perfection. These will discount in various degrees how relevant or pervasive Holy Scripture, God’s Word, is in being the basis of truth. To these, Human Reason far outweighs the Bible in determining truth. Some see Scripture as totally irrelevant. Others see it as a valuable “historical” book. Sadly, many professing Christians are guilty of worshiping at the altar of Human Reason while their Bibles gather dust somewhere.

View article →

Christian authenticity – submission to authorities

Πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω. οὐ γὰρ ἔστιν ἐξουσία εἰ μὴ ὑπὸ θεοῦ, αἱ δὲ οὖσαι ὑπὸ θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν. ὥστε ὁ ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ τῇ τοῦ θεοῦ διαταγῇ ἀνθέστηκεν, οἱ δὲ ἀνθεστηκότες ἑαυτοῖς κρίμα λήμψονται. οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶν φόβος τῷ ἀγαθῷ ἔργῳ ἀλλὰ τῷ κακῷ. θέλεις δὲ μὴ φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν· τὸ ἀγαθὸν ποίει, καὶ ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς· θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν σοὶ εἰς τὸ ἀγαθόν. ἐὰν δὲ τὸ κακὸν ποιῇς, φοβοῦ· οὐ γὰρ εἰκῇ τὴν μάχαιραν φορεῖ· θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν ἔκδικος εἰς ὀργὴν τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι. διὸ ἀνάγκη ὑποτάσσεσθαι, οὐ μόνον διὰ τὴν ὀργὴν ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν συνείδησιν. διὰ τοῦτο γὰρ καὶ φόρους τελεῖτε· λειτουργοὶ γὰρ θεοῦ εἰσιν εἰς αὐτὸ τοῦτο προσκαρτεροῦντες. ἀπόδοτε πᾶσιν τὰς ὀφειλάς, τῷ τὸν φόρον τὸν φόρον, τῷ τὸ τέλος τὸ τέλος, τῷ τὸν φόβον τὸν φόβον, τῷ τὴν τιμὴν τὴν τιμήν. Romans 13:1–7, NA28

Every person is to be in subjection to the governing authorities. For there is no authority except from God, and those which exist are established by God. Therefore whoever resists authority has opposed the ordinance of God; and they who have opposed will receive condemnation upon themselves. For rulers are not a cause of fear for good behavior, but for evil. Do you want to have no fear of authority? Do what is good and you will have praise from the same; for it is a minister of God to you for good. But if you do what is evil, be afraid; for it does not bear the sword for nothing; for it is a minister of God, an avenger who brings wrath on the one who practices evil. Therefore it is necessary to be in subjection, not only because of wrath, but also for conscience’ sake. For because of this you also pay taxes, for rulers are servants of God, devoting themselves to this very thing. Render to all what is due them: tax to whom tax is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honor to whom honor. Romans 13:1–7, NASB

God is the sovereign ruler of the Universe. All of creation is subject to Him. He is the one who hung the Earth on nothing and set boundaries of the seas. He is the one who established the authority system that governs the peoples of the Earth. Is it okay for Christians to participate in Civil Disobedience then? Should the Church rule over government or should the government rule over the Church? God has setup the correct order of things.

View article →

Christian meditation: what’s Biblical and what’s not

A large number of Christian celebrities and evangelical churches promote contemplative prayer (CP). Through meditation the practitioner is brought into an altered state of consciousness that differs radically from normal waking consciousness. The goal of CP is to unite the practitioner with God. But is this practice biblical? CRN correspondent Marsha West examines what the scriptures teach on meditation and lays out what’s biblical and what’s not.

View article →

Nick Jonas abandons purity ring, claims ‘relationship with God’ despite stripping at ‘gay’ club

Christian News Network reports:

Nick Jonas, one-third of the former boy band The Jonas Brothers and son of a former worship leader and pastor, outlined in an interview this week that he has abandoned his purity ring, but claimed that his relationship with God and love for the Church remains of utmost importance despite his recent appearances in dramatized sex scenes and at “gay” clubs.

“This is a real growth in me and that’s not something I’m doing anymore,” he told HuffPost Live’s Caitlyn Becker in response to a question from a fan about his much-publicized ring, which signified his commitment not to have sex before marriage. “But I’ve got my set of values, things that are important to me now at this point in my life, and that’s all that matters.”

View article →

Christian authenticity – marks of the true Christian

Ἡ ἀγάπη ἀνυπόκριτος. ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν, κολλώμενοι τῷ ἀγαθῷ, τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους φιλόστοργοι, τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι, τῇ σπουδῇ μὴ ὀκνηροί, τῷ πνεύματι ζέοντες, τῷ κυρίῳ δουλεύοντες, τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῇ θλίψει ὑπομένοντες, τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες, ταῖς χρείαις τῶν ἁγίων κοινωνοῦντες, τὴν φιλοξενίαν διώκοντες. εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας [ὑμᾶς], εὐλογεῖτε καὶ μὴ καταρᾶσθε. χαίρειν μετὰ χαιρόντων, κλαίειν μετὰ κλαιόντων. τὸ αὐτὸ εἰς ἀλλήλους φρονοῦντες, μὴ τὰ ὑψηλὰ φρονοῦντες ἀλλὰ τοῖς ταπεινοῖς συναπαγόμενοι. μὴ γίνεσθε φρόνιμοι παρʼ ἑαυτοῖς. μηδενὶ κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἀποδιδόντες, προνοούμενοι καλὰ ἐνώπιον πάντων ἀνθρώπων· εἰ δυνατὸν τὸ ἐξ ὑμῶν, μετὰ πάντων ἀνθρώπων εἰρηνεύοντες· μὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες, ἀγαπητοί, ἀλλὰ δότε τόπον τῇ ὀργῇ, γέγραπται γάρ· ἐμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω, λέγει κύριος. ἀλλʼ ἐὰν πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου, ψώμιζε αὐτόν· ἐὰν διψᾷ, πότιζε αὐτόν· τοῦτο γὰρ ποιῶν ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. 21 μὴ νικῶ ὑπὸ τοῦ κακοῦ ἀλλὰ νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόν. Romans 12:9–21, NA28

Let love be without hypocrisy. Abhor what is evil; cling to what is good. Be devoted to one another in brotherly love; give preference to one another in honor; not lagging behind in diligence, fervent in spirit, serving the Lord; rejoicing in hope, persevering in tribulation, devoted to prayer, contributing to the needs of the saints, practicing hospitality. Bless those who persecute you; bless and do not curse. Rejoice with those who rejoice, and weep with those who weep. Be of the same mind toward one another; do not be haughty in mind, but associate with the lowly. Do not be wise in your own estimation. Never pay back evil for evil to anyone. Respect what is right in the sight of all men. If possible, so far as it depends on you, be at peace with all men. Never take your own revenge, beloved, but leave room for the wrath of God, for it is written, “Vengeance is Mine, I will repay,” says the Lord. “But if your enemy is hungry, feed him, and if he is thirsty, give him A drink; for in so doing you will heap burning coals on his head.” Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Romans 12:9–21, NASB

All that is not of faith is sin. That includes good works and any religious acts that are done from any motivation or source other than faith. The Christians who walks before the face of God Spirit-filled are the ones who are walking by faith. As we have seen in this study, so far, those that become Spirit-filled are those who are living sacrifices. The continual process of mind renewal is transforming them.

This renewal is actually a complete renovation of the intellect or mind by the Holy Spirit as they become immersed more and more into the Word of God. This causes them to surrender more and more unto the Lordship of Christ. They have given over their circumstances to the Lord so they have taken up their crosses and are following the Lord.

View article →

Christian authenticity – the gifts of grace

Λέγω γὰρ διὰ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης μοι παντὶ τῷ ὄντι ἐν ὑμῖν μὴ ὑπερφρονεῖν παρʼ ὃ δεῖ φρονεῖν ἀλλὰ φρονεῖν εἰς τὸ σωφρονεῖν, ἑκάστῳ ὡς ὁ θεὸς ἐμέρισεν μέτρον πίστεως. καθάπερ γὰρ ἐν ἑνὶ σώματι πολλὰ μέλη ἔχομεν, τὰ δὲ μέλη πάντα οὐ τὴν αὐτὴν ἔχει πρᾶξιν, οὕτως οἱ πολλοὶ ἓν σῶμά ἐσμεν ἐν Χριστῷ, τὸ δὲ καθʼ εἷς ἀλλήλων μέλη. ἔχοντες δὲ χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα, εἴτε προφητείαν κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως, εἴτε διακονίαν ἐν τῇ διακονίᾳ, εἴτε ὁ διδάσκων ἐν τῇ διδασκαλίᾳ, εἴτε ὁ παρακαλῶν ἐν τῇ παρακλήσει· ὁ μεταδιδοὺς ἐν ἁπλότητι, ὁ προϊστάμενος ἐν σπουδῇ, ὁ ἐλεῶν ἐν ἱλαρότητι. Romans 12:3–8, NA28

For through the grace given to me I say to everyone among you not to think more highly of himself than he ought to think; but to think so as to have sound judgment, as God has allotted to each a measure of faith. For just as we have many members in one body and all the members do not have the same function, so we, who are many, are one body in Christ, and individually members one of another. Since we have gifts that differ according to the grace given to us, each of us is to exercise them accordingly:if prophecy, according to the proportion of his faith; if service, in his serving; or he who teaches, in his teaching; or he who exhorts, in his exhortation; he who gives, with liberality; he who leads, with diligence; he who shows mercy, with cheerfulness. Romans 12:3–8, NASB

As we saw in the last post dealing with Romans 12:1–2, Christian Authenticity – A Living Sacrifice, genuine Christians have a duty to God to give themselves unto Him completely. It is through become a living sacrifice that the believer’s sanctification precedes to the level of surrender. This process takes place as the Holy Spirit renovates the mind as the believer submits more and more to the Word of God in all parts of his or her life. Those who are on this path of spiritual growth become ready for service.

View article →

Joel Osteen: Moses saw sun stand still for Joshua, Hebrews thrown in fiery furnace

According to Christian News Network:

Author and megachurch speaker Joel Osteen raised eyebrows this week when he wrote on his popular Facebook page that Moses was present to see the sun stand still under Joshua’s leadership and that he witnessed the Hebrew boys being thrown into the fiery furnace.

“God said in Numbers 11:23, ‘Moses, is there any limit to My power?’ Osteen, leader of the 43,000 member Lakewood Church, posted on Monday, and then proceeded to expound. “He was saying, ‘Moses, you saw Me part the Red Sea, stop the sun for Joshua, keep three Hebrew teenagers safe in a fiery furnace, don’t you realize that I can bring water without rain?’ There’s no limit to God’s power.”

The status received over 317,000 likes from his more than 8 million followers, and was shared over 52,000 times. A number of followers also agreed heartily with Osteen’s teaching in the comments section.

View article →

Christian authenticity – a living sacrifice

Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ θεοῦ παραστῆσαι τὰ σώματα ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν ἁγίαν εὐάρεστον τῷ θεῷ, τὴν λογικὴν λατρείαν ὑμῶν· καὶ μὴ συσχηματίζεσθε τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ μεταμορφοῦσθε τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοὸς εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον. Romans 12:1–2, NA28

Therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. Romans 12:1–2, NASB

Works righteousness is the default religion of man. However, God’s ways are not man’s ways. Neither are His thoughts man’s thoughts. His ways are higher than man’s. The Natural Man believes that the way to be justified by God is to do good works or not be as bad as those really evil people. However, Romans 1–11 makes it clear that no one is righteous or innocent. All have sinned. All are guilty. Also, there is not one thing anyone can do about that problem. Oh, people have and still try all sorts of things to try to earn salvation, to be justified by God. They become very religious. They do good works. However, Paul makes it crystal clear that that is all a total waste of time.

View article →

The mystery and victory of the resurrection

And Jesus said to him, “Blessed are you, Simon Barjona, because flesh and blood did not reveal this to you, but My Father who is in heaven. Matthew 16:17, NASB

All of us have witnessed a certain very well known Christian leader who appears very genuine in his faith and even takes stands against those who would dilute the Gospel of our Lord Jesus Christ no matter how costly. He debates homosexuals who are demanding to be called “gay-Christians,” for instance, and come out of those debates very well, with those he debates licking their wounds, etc. Then, just a few weeks later we see this very same Christian leader worshipping and praying at the International House of Prayer in Kansas City, even taking part in a “revival” there. This is confusing. It is also well known that this same Christian leader is virulently anti-Reformed Theology.

For those of us who are Reformed in our theology this makes it even more troubling. How are we to handle this? We must never forget my brethren that just because someone expresses that they have faith and believe does not mean that he or she actually does. One’s genuiness in Christ is not revealed by confession. The Bible teaches of only one way to know if one is truly in Christ. That is perseverance in the faith to the end.

Christians are not saved through the good works in their walk or even by the fact that they do persevere, but they prove their Christian authenticity through these things. Faithfulness is a mark of genuineness. When professing Christians wander off the path for whatever reason, this does not mean that God will forsake them, refusing to have mercy on them and bring them back.

In John Bunyan’s monumental work, The Pilgrim’s Progress, we see how easy it is for pilgrims to be deceived by all sorts of things, to become distracted; and this blinds them spiritually so that they lose sight of the spiritual and, therefore, see things through eyes of flesh. Then they find themselves off the path in all sorts of deception and trouble. God is good. He will draw His genuine believers back to the narrow path, but those who are not truly His will reside in their spiritual blindness and remain deceived in their fleshly pursuits or false doctrines.

View article →

A calling out of all false teachers

Beloved, while I was making every effort to write you about our common salvation, I felt the necessity to write to you appealing that you contend earnestly for the faith which was once for all handed down to the saints. For certain persons have crept in unnoticed, those who were long beforehand marked out for this condemnation, ungodly persons who turn the grace of our God into licentiousness and deny our only Master and Lord, Jesus Christ. Jude 1:3–4, NASB

Carefully read the passage above my brethren. The writer of the Epistle of Jude is the brother of James, the well-known leader of the Jerusalem church (Acts 12:17; 15:13; 21:18; Gal. 2:9) and, therefore, the half-brother of our Lord Jesus Christ. In v. 3 we read that Jude had intended to write a letter on salvation as the common blessing enjoyed by all true believers.

This intent was probably to emphasize unity and fellowship among believers as he reminded them that God is no respecter of persons, however, his plans were changed. He doesn’t say why he “felt the necessity” to write something else, but what we have in this letter is actually a call to battle for the truth in light of the appearance and infiltration into the Church of apostate teachers.

View article →

Convention unanimously votes to boot congregation for supporting homosexuality

Christian News Network reports:

The California Southern Baptist Convention Executive Board has unanimously voted to withdraw fellowship from a local Southern Baptist congregation after its minister affirmed his support for homosexuality.

As previously reported, Danny Cortez leads New Heart Community Church—a small congregation in the Los Angeles metropolitan area. Last year, Cortez concluded that he no longer agreed with the Bible’s condemnation of homosexuality and was instead “gay affirming.”

View article →

What is religious externalism?

“Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you clean the outside of the cup and of the dish, but inside they are full of robbery and self- indulgence. You blind Pharisee, first clean the inside of the cup and of the dish, so that the outside of it may become clean also. “Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you are like whitewashed tombs which on the outside appear beautiful, but inside they are full of dead men’s bones and all uncleanness. So you, too, outwardly appear righteous to men, but inwardly you are full of hypocrisy and lawlessness. Matthew 23:25–28, NASB

Because of our old church going Purpose Driven in 2006, my wife and I left. The journey to find a new local church fellowship was a long and difficult one. One of the churches along the way was just a few blocks from the one had just left. A coworker of mine served there as part of one of their worship teams. This was one of the churches my ex-pastor was continually commenting about because of how small it started out and how big it had become while his church seemed to be stagnant, maybe even declining. The “worship” at this church was what I like to call “show time!” There are all sorts of colored lights with spotlights on those “performing.” Each had their own microphone and were all dressed in the same colors. There were at least 20 musicians on stage playing drums, keyboards, guitars, horns, you name it. The drummer was enclosed in a glass booth. It was all very “contemporary.”

After the “worship,” the main pastor walked onto the stage with the spotlights following him. The stage was black. The stairs were black. They worked the lights so that nothing could be seen on the stage except the pastor. He was dressed casually in all black. He was carrying a nice looking cardboard box that he set on the table next to the lectern. He said a few words to direct our attention to the screen that dropped down silently behind him. Then the auditorium went dark. We watched a movie for about 15 minutes of a glass blower working on a vase. The video took us through the whole process of blowing and shaping the glass. It looked like both hard work and a bit fun. In any case, when the movie ended the spot light came back up revealing the pastor preparing to open the box.

He then spoke of Jesus desperately desiring for “us” to give Him a chance to make our lives better. All we had to do was “accept” Him, and then Jesus would remake our lives unto excellence. Then he reached into the box and took out a beautiful glass vase. He told us that this vase was the one the glass blower in the movie was working on. He gestured to the vase and said, “This is what Jesus wants to do for you, to take you from corruptible sand to beautiful glass.” I don’t remember much after that. That was one of the shortest “sermons” I have ever heard.

View article →

All that the Father gives Me will come to Me, and the one who comes to Me I will certainly not cast out

Jesus said to them, “I am the bread of life; he who comes to Me will not hunger, and he who believes in Me will never thirst. But I said to you that you have seen Me, and yet do not believe. All that the Father gives Me will come to Me, and the one who comes to Me I will certainly not cast out. John 6:35–37, NASB

Human reason, which is worldly wisdom, is useless for anyone to rely on in order to be saved. Our salvation is a work by all three persons in the Holy Trinity. God the Father chose his people before the foundation of the world. He set into motion all of the circumstances that would result in all of them becoming part of the Family of God. The Son, Jesus Christ, became the God-Man. He became flesh and dwelt among us. He lived a perfect, sinless life then was murdered by wicked men, dying a horrible death by crucifixion.

While dying on the cross, the Father poured out His wrath upon the Son. This wrath was against the sin of those whom He elected. Jesus became sin on their behalf. He knew no sin, but He became separate from the Father because of their sin. His death paid the price for their sin. Jesus was three days and nights in His tomb, but rose from the dead. His resurrection paved the way for all who believe on Him as Lord and Saviour for their future resurrection.

View article →

The Osteen predicament – mere happiness cannot bear the weight of the Gospel

Dr. Albert Mohler, president of Southern Baptist Theological Seminary, addresses the absurd comments made by Victoria Osteen, wife of prosperity preacher Joel Osteen, during a recent talk she gave at his church. Victoria Osteen said:

I just want to encourage every one of us to realize when we obey God, we’re not doing it for God—I mean, that’s one way to look at it – we’re doing it for ourselves, because God takes pleasure when we’re happy. That’s the thing that gives Him the greatest joy. So, I want you to know this morning: Just do good for your own self. Do good because God wants you to be happy. When you come to church, when you worship Him, you’re not doing it for God really. You’re doing it for yourself, because that’s what makes God happy. Amen?

Mohler offers valid reasons why Joel and Victoria Osteen’s slick version of Prosperity Theology is a heresy that is spreading throughout much of the world. “The important issue is this,” says Mohler, “Prosperity Theology is a false Gospel”.

View article →

Will Christians be snookered by Shemitah?

Stand Up For The Truth’s Amy Spreeman reports that false prophet Jonathan Cahn, who wrote The Harbinger, has come out with another “prophetic” book entitled Mystery of Shemitah, and it’s “flying off the shelves”. Spreeman watched an interview with Cahn on It’s Supernatural that was so troubling it made the hairs rise on the back of her neck. View article →

Pope challenges taboo by marrying couples who lived ‘in sin’

Yahoo News reports:

A single mother, people who have been married before and couples who have been living together “in sin” were married by Pope Francis in a taboo-challenging ceremony at the Vatican on Sunday.

In another signal of the openness of his papacy, Francis asked to marry 40 people from different social backgrounds who would be a realistic sample of modern couples.

Popes very rarely perform marriages – the last one was in 2000.

View article →

For the Word of God is living and active and sharper than any two-edged sword

For the word of God is living and active and sharper than any two-edged sword, and piercing as far as the division of soul and spirit, of both joints and marrow, and able to judge the thoughts and intentions of the heart. Hebrews 4:12, NASB

In this day in which the truth is said to be unknowable, Christians must rely on the only source of pure truth we have. There is no truth that we can say is the complete truth unless we take it from God’s Word. The Bible is pure truth and it is the authority we rely on in order to have a firm foundation in this lost and dying world that is consuming itself in rebellion against God.

Just a few weeks ago we learned that “Christian music artist” Michael Gungor is “Christian Liberal,” that is, he rejects the infallibility of God’s Word, its inerrancy, its authority, etc. However, he said something very troubling in defending his position. He said that every Christian generation must fight the battle against those he classified as fundamentalist “Bible worshippers.” He stated his theology as being based on following Jesus not what the Bible says. However, we counter, how do you know the truth about Jesus without the infallible and complete truth about Jesus from the Word of God?

Let use look more closely at Hebrews 4:12 to learn about the Word of God and how God uses it in the lives of both believers and unbelievers.

View article →